چ ِپ پُر پرسپوليس

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

رضا شــاهرودي و محمد برزگر در روزهایي که چپ پرســپولیس از همیشــه پرتر بود؛ تقریبا دو دهه پیش. شاهرودي غیر از پرسپولیس در تیمهاي کشــاورز، آلتاياســپور ترکیه، دالیــان هایچانگ چین، پاسارگاد و پیکان هم بازي کرده و در فوتبال ایران، باالترین دستمزد را از پرســپولیس گرفته؛ 25 میلیون تومان براي فصل .80-81 حال آنکه قراردادش با دالیان 150 میلیون ارزش داشــت. شاهرودي 40 بازي و 5 گل ملي هــم در کارنامهاش دارد اما به خاطر مصدومیت، شانس بازي در جام جهاني 98 را از دست داد. محمد برزگر هم اگر چه شــهرت شاهرودي را نداشت اما مثل او در پرسپولیس چهره شد و ســابقه بازي در تیمهاي بسیاري را دارد. بانك ملي و فجرسپاسي تیمهایي هستند که برزگر پیش از حضور در پرسپولیس پیراهنشان را به تن داشــته و بعد از ترك پرســپولیس براي صنعتنفت آبادان، شهرداري بندرعباس و تربیت یزد بازي کرده و دو بازي ملي هم دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.