بازنشستگي پرخرجترين عنكبوت جهان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

دوربین عنکبوتي که با هیاهوي زیاد براي پوشــش زیباي مسابقات فوتبال در سال 1389 خریداري شد، خیلي زود و به دلیل هزینه باالي نگهداري از رده خارج شد. آخرین باري که از این دوربین استفاده شد، در لیگ قهرمانان سه فصل پیش بود که بعد از آن در یکي از مسابقات لیگ دچار آسیب جدي شــد. خاصیت دوربین عنکبوتي حرکت در جهات مختلف است اما در این بازي یکي از تسمههاي حرکتدهنده دوربین آزادي خراب شد و این موضوع کارآیــي آن را تحــت تاثیر قرار داد. اتفاقي که حرکت و تصاویر ارســالي از طریق این دوربین را تحت تاثیر قرار داد. ضمن اینکه تصاویري که در زوایاي ثابت با این دوربین گرفته ميشد، دچار اشکاالتي بود که باعث شد استفاده از این دوربین فعال منتفي شــود. موضــوع اصلي اما بحث کابل نگهدارنده و ضخامت آن اســت که استفاده از آن را از صرفه اقتصادي خارج ميکند. در حال حاضر مهندسان تلویزیوني در تالشند دوربین عنکبوتي را دوباره براي پوشش مسابقاتي که در ورزشگاه آزادي برگزار ميشود، آماده کنند؛ اتفاقي که هنوز رخ نداده. از طرفي گفته شده این دوربین براي تعمیر باید با هزینه بســیار باال به کشور اتریش فرستاده شود و همچنین همواره یك متخصص اتریشــي همراه این دوربین در تهران حضور داشته باشد. موضوعي که هنوز مورد قبول مســووالن و صاحبان دوربین قرار نگرفته اســت و اینطور که شــنیدهایم، متخصصان و مهندسان ایراني در دانشگاههاي مختلف از جمله دانشگاه صنعتي شریف در تالش براي آموختن فناوري این دوربین و یافتن روشهاي تعمیر و بازسازي آن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.