«نه» به شبكه تلويزيوني آرسنال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

رهبر حزب کارگر انگلیس واکنش تندي به شبکه تلویزیوني تازه تاسیس مالك باشــگاه آرسنال داشته اســت. اســتن کرونکه، یکي از دو مالك اصلي باشگاه فوتبال آرســنال به تازگي شبکهاي تلویزیوني به راه انداخته که با واکنشهاي منفي بسیاري روبهرو شده است؛ به این دلیل که برنامههاي شکار، ماهیگیري، شلیك به حیوانات و مسابقات شکار حیوانات را به نمایش ميگذارد. در یکي از برنامههاي این شبکه یانا والر، شکارچي زن معروف بریتانیایي با تیر و کمان به دنبال شــکار حیوانات ميرود. در برنامهاي دیگر دوستداران شکار حیوانات در آفریقا به شکار بوفالوها و فیلها ميروند. این شبکه در تبلیغات و بیانیههاي خود تاکید داشــته که تنها شکارهایي را به نمایش ميگذارد که اخالقي و منصفانه هســتند. این شبکه تلویزیوني بخشي از شرکت معروف کرونکه آمریکایي است و هزینه اشــتراك ماهیانه آن 7/60 پوند. حال آنکه جرمي کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا که یکي از مطرحترین هواداران آرســنال هم هســت، نسبت به این شــبکه تلویزیوني واکنش نشــان داده و گفته که از تجلیل شکار حیوانات وحشــي و کمیاب در تلویزیون منزجر شده است. کوربین احساس خود نسبت به برنامههاي این شــبکه تلویزیونــي را در توییتي دیگر با بیش از 1/4 میلیون دنبالکننده خود به اشــتراك گذاشته اســت: «بهعنوان یك هوادار آرسنال از اینکه کرونکه مشغول چنین فعالیت غیراخالقي، غیرضروري و وحشیانهاي شده است، منزجر شدهام. این ورزش نیست. کرونکه اگر میخواهد در ورزش فعالیت کند باید به فوتبال بچسبد. ورزش خونین یك تناقض است و نباید در تلویزیون یا هر جاي دیگر، محلي از اعراب داشته باشد. این ورزش نیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.