پيراهن آخرين بازی توتی به فضا پرتاب شد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آخرین بار، دو ماه پیش بود که فرانچسکو توتی را در زمین فوتبــال دیدیم. در جریان آخرین بازی فصل آ.اس.رم برابر جنوا و نایبقهرمانیاش پــس از پیروزی 3 بر 2 برابر این تیم. اســطوره رمیها با چشمانی گریان کفشهایش را در ورزشــگاه المپیك شــهر رم آویخت اما نام او همچنان بر ســر زبانهاست. تازهترین خبر از فرانچسکو توتی اینکه به تازگی یك شرکت موشكسازی ایتالیایی در اقدامی جالب پیراهنی را که این بازیکن در آخرین بازیاش به تن داشت، روانه فضا کرد. روز ســه شنبه شرکت آویو پیراهن آخرین بــازی توتی- 687میــن بــازی او در رم- را از طریق یك کپسول روانه فضا کرد. باشگاه رم اعالم کرد که با پیشنهاد آنها پیراهن توتی روانه فضا شــده تا لباس اسطوره باشگاه رم که اخیرا بازنشسته شده، جاودانه شود. شرکت آویو که سابقه خوبی در زمینه مســافرتهای فضایی دارد گفته تا زمانی نامشخص این پیراهن را در فضا نگه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.