آخر هفته با فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهمترین مســابقه امروز که تراکتورسازي و پرســپولیس ساعت 19:30 برگزارش ميکنند، از شبکه ســه پخش ميشود و این شبکه ساعت 21 جمعه هم بازي اســتقالل و استقالل خوزستان را روي آنتن ميبرد. آخر هفته شبکه ورزش اما شلوغتر است؛ این شبکه ساعت ‪20 :30‬ امروز بازي سپیدرود - سیاهجامگان را پخش ميکند، بازي جمعه تاسیسات دریایي - شهروند ساري در لیگ برتر فوتسال را نیز ساعت 18 همین روز روي آنتن ميبرد و ساعت 21 هم بازي پدیده - سپاهان را پخش ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.