پنالتی منکجاست؟!

استقالل مورد نظر منصوریان را دیدیم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

جمعه، ،96/5/13 هفته دوم هفدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه آزادي تهران، تماشاگر: 40 هزار نفر،ساعت:00:12 استقالل صفر استقالل خوزستان صفر داور: وحید كاظمي كمك ها: آرمان اســعدي، اســدحاج محمدي اخطار:حسین بهرامي، ابوالفضل اعالیي، یونس دلفي(استقالل خوزستان) سجاد شهباززاده(استقالل) بازیکن برتر: وحید شیخ ویسي(استقالل خوزستان) استقالل: ســيدمهدي رحمتي(5)، پژمان منتظري(5/5)، مجيد حســيني(5)، ميالد زكيپــور(5/5)، وريــا غفــوري(5)، روزبه چشمي(5/5)، اميد نورافكن(4)(46- مهدي قائدي)، ســرور جبــاروف(4)(66- مجتبي جبــاري)، داريــوش شــجاعيان(5)، جابر انصــاري(4)( 76 -جابرانصــاري)، علــي قرباني(5/5)

سرمربي: علیرضا منصوریان استقالل خوزستان: وحيد شيخويسي(7)، عقيــل كعبي(6)،ابوالفضل اعاليي(6)،موســي كوليبالي(5/6)،ميثم دورقي(6)،عليرضا زندوي(4)(08وحيد عسگرپور)،حسين بهرامي(4) -59( ســلمانبهرامي2)،حكيم نصاري(5/4)، سعيد زارع(4)، رضا كرمالچعب(3)، حسين صادقي -65()4( حسين دلفي)

سرمربي: عبدا... ویسي آبيهــا درحالي كــه 4تغييــر را در تركيب خــود تجربه ميكردند، با شــور و اشــتياق بســياري در پي پيروزي بودند و بــازي مالكانــهاي را به نمايش گذاشــتند. تــالش اســتقالل در نيمه نخســت اما با وجود موقعيتهاي متعددي كه به دســت آمد به ســرانجامي نرســيد تــا آبيها يك نيمــه را دســت خالي به رختكــن بروند و از رســيدن به گل محروم شــوند. آنچه در استقالل مشــهود بود اينكه با طرح و برنامه مطلوب تري در قياس با بازي نخســت توپ را بــه چرخش در ميآوردنــد. در اين ميان فعاليت هافبكهــا بارزتر بود و بارها ديديم كه روزبه چشــمي، اميد نورافكن و ســرور جباروف مساعي بسياري در ايجاد موقعيت براي مهاجمان داشــتند. در اين ميان اميد نورافكــن نيز هر ازگاهي خــود در موقعيت گلزني قرار ميگرفت كه از جمله مهمترين ايــن موقعيتها دقيقــه 20 بود كه هافبك جوان آبيها در دو قدمي دروازه نتوانســت ضربه مناســبي به توپ بزنــد. يكي ديگر از موقعيتهايي كه اميد براي اســتقالل ايجاد كرد دقيقه 12بود كه با توپ دزدي و شوتي زميني و نسبتا دقيق ميرفت تا توپ را وارد دروازه حريف خوزستاني كند كه ضربه برق آســاي او با اختالف بسياركم از پاي تيرك عمودي به اوت رفت. در اين دقايق آبيهاي خوزستان بيشــتر به دفاع مشغول بودند و دفاع اتوبوســي عبدا... ويســي در پي حفظ دروازه خود بود. البتــه آنها نيم نگاهي هم به حمالت داشــتند و هرگاه استقالل توپ را از كــف ميداد ميكوشــيدند با حمالت سريع دروازه آبیهاى تهران را تهديد كنند. دقيقه 61استقالل خوزستان ضربه كاشتهاي را پشت 81قدم اســتقالل به دست آورد و دورقي اين ضربه را نواخت كه توپ با فاصله بســيار كم و با سايش به طاق دروازه آبيها راهي اوت شــد. اين صحنه در حقيقت تمام تالش استقالل خوزســتان براي رسيدن به گل بــود اما اگر بخواهيم مهــم ترين اتفاق بــازي در نيمه نخســت را روايت كنيم بايد روي صحنه مشــكوكي در دقيقه 43 دست بگذاريم كه علي قرباني آشــكارا در محوطه هجده قدم اســتقالل خوزســتان سرنگون شــد و داور اعالم پنالتي نكرد. شــايد اگر وحيد كاظمي صحنه را به درســتي ميديد موقعيتي طاليي نصيب اســتقالل ميشــد اما چنين نشــد تا نيمــه اول بدون گل زده به پايان برســد. نيمه دوم اما اســتقالل با شور و حرارت بيشتري حمله ميكرد. جان تازهاي كه اســتقالليها گرفتــه بودند نويد نمايــش بهتري را ميداد كــه همين گونه هم بود و اســتقالل بارها در موقعيت گلزني قرارگرفت. ارسالهاي مواج حد فاصل دقايق 56 تا 59 استقالل را بارها تا آستانه گلزني پيش برد اما ناهماهنگي ميان آخرين نفري كه پاس را ارســال ميكــرد و زننده ضربه موجب ميشــد استقالل به آنچه ميخواهد و استحقاقش را دارد، نرسد. منصوريان براي اينكه طراوت بيشــتري به حمالت استقالل بدهد ابتدا قائدي و ســپس جبــاري را به ميدان فرســتاد كه قائدي به محض ورود به ميدان در موقعيت گلزنــي قرارگرفت اما او هم نتوانســت از اين موقعيت استفاده كند. قائدي كه پراشــتها نشان ميداد دقيقه 74 پشــت 81حريف متوقف شد كه داور اعالم ضربه كاشــته كرد و جباري كه او هم تازه نفس بود پشــت توپ قرارگرفــت اما ضربه شــماره 8 آبيها قدرت كافي نداشت و اين موقعيت هم ازكف رفــت. آبيهاي پايتخت ميتوانســتند دقيقه 80 روي ارســال زكي پور و ضربه ســرقرباني به گل برسند اما اين موقعيت هم دركمال ناباوري از دست رفت. 5 دقيقــه بعد اما يك صحنه مشــكوك به پنالتي رخ داد كــه داور اعتقادي به پنالتي نداشت و حتي مهاجم استقالل خوزستان را هــم با كارت زرد جريمه كرد. دقيقه 91 اما بهترين فرصت براي اســتقالل به دست آمد كه وريا غفوري توپ را با شدت بسيار زد كه شيخ ويسي اين توپ را مهاركرد. ثانيههايي بعد شــهباززاده در محوطه 81قدم سرنگون شــد اما داور اين صحنه را هم پنالتي اعالم نكرد. وقتهاي اضافه نســبتا چشمگير اين بازي تا حــدودي اســتقالل را اميدوار نگه داشــته بود تا به گل برســد. جباري دقيقه 90+7 ميتوانســت نويد بخش يك پيروزي شــيرين باشد اما ضربه كاشــته او را بازهم شــيخ ويسي مهاركرد تا در نهايت اين بازي هم با تســاوي به پايان برسد و استقالل از دو بازي ابتدايي ليگ تنها يك امتياز بگيرد. *** محمدنوازی به هواداران معترض: به بازیکن 3 ميلياردی اعتراض کنيد

پــس از تســاوى بدون گل اســتقالل مقابل استقالل خوزستان هواداران به محمد نوازى معترض شــدند و گفتند چرا غفورى را تعويــض نمیكنند؟! نوازى هم خطاب به اين هواداران گفت: «چرا اين حرف ها را به من میزنيد به بازيكنی كه 3 ميليارد تومان میگيرد اعتراض كنيد.»

سایرنتایج هفته دوم لیگ هفدهم ذوب آهن اصفهان 3 .......................................... گسترش فوالد تبریز صفر گلها: اسماعيل شريفات(54)، وحيد محمدزاده(96)، مهدي رجب زاده(67) پارس جنوبي جم 3 ........................................................................ پیکان 2 گلها: علي دشتي(2)، حسين پوراميني(5)، اميد سينك(13) براى پارس جنوبی و مهدي مومني(93)، حجت حق وردي(09) براى پيكان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.