سپاهان در مسلخ پديده

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

جمعه ،96/5/13 هفته دوم هفدهمین دوره لیــگ برتر جــام خلیج فارس، ورزشگاه ثامن، ســاعت 91، تماشاگر: 1500 نفر پدیــده 4 گلهــا: محمدحســین مرادمنــد(1)، محمــد قاضــي(52)، امیــن قاســمينژاد(35)، محمدرضا خانزاده(97) سپاهان صفر داور: بیژن حیــدري، كمك ها: بابك عباسقلي زاده و رحیم حاجیلو اخطار: محمدرضــا خلعتبري(پدیده)، عــزتا... پورقــاز، رافائــل كریوالرو(سپاهان) بازیکن برتر: محمد قاضي(پدیده)

پدیده: شــهاب گــردان(7)، عبدا... حســيني(5/6)، حســين مرادمنــد(7)، محمدرضا خانزاده(7)، رضا ناصحي(7)، اكبر

صادقي(6)، اكبر ايماني(6)، معين عباسيان ‪85( )5/5(‬ -محمــد مهــدي خاني)، امين قاســمي نژاد ‪78( )7(‬ -حســين مهربان)، محمدرضــا خلعتبــري ‪66( )5/5(‬ -ميالد كمنداني)، محمد قاضي(5/7) سرمربي: محمدرضا مهاجري

ســپاهان: هــدي صدقيــان(5/1)، ابوالحسن جعفري(2)، رودريگز(2)، عزتا... پورقــاز(5/1)، ســعيد آقايــي ‪74( )1(‬ - سياوش يزداني )، رسول نويدكيا(2)، ميالد سرلك(5/1)، شاهين ثاقبي ‪57( )2(‬ -رافائل كريوالرو(2))، جالل الدين عليمحمدي(2) 58( -رضا ميرزايي(5/1))، مهرداد محمدي و)2/5( ساسان انصاري(2) سرمربي: زالتکو كرانچار دو تيمــي كه هفتــه اول رقابتهاي هفدهميــن دوره ليگ برتر را با تســاوي به پايان رســانده بودنــد، در اين هفته از رقابتها رودرروي هم قرار گرفتند. پديده كه انگيزه بااليي داشت، خيلي زود كارش را شــروع كرد و قبل از اينكه سپاهانيها از جو بازي خارج شــوند، توانستند به گل برســند. در دقيقه يك بازي ارسال كرنر از ســمت راســت خط دفاع ســپاهان به تير اول ارســال شــد و پس از اينكه توپ از زير پاي چند بازيكن رد شــد به محمد حسين مرادمند رســيد و اين بازيكن هم با يك بغل پاي ســاده توپ را وارد دروازه تيم ســابق خود كرد تا براي دومين فصل پياپي دروازه ســپاهان را باز كرده باشــد. بازي كامال دست پديده بود و سپاهان كه تغييراتي در تركيب خود داشــت، توانايي جمــع و جور كردن بازي را نداشــت. در دقيقه 25 محمــد قاضي موفق به گرفتن توپ از رســول نويدكيا شد و بالفاصله به سمت دروازه شوتزني كرد كه شوت او گل دوم پديده را ثبت كرد. نيمه اول بازي در كمال تعجب به نفع پديده به پايان رسيد در حالي كه اين تيم مستحق اين پيروزي بود. با شــروع نيمه دوم باز هم اين پديده بود كه توانســت بازي را در اختيار بگيرد. دقيقه 53 ارســال روي دروازه ســپاهان در محوطه جريمه به امين قاســمي نژاد رســيد و اين بازيكن بعد از كنترل خوب توپ با چرخشي زيبا توانست سومين گل پديده را به ثمر برساند. سپاهانيها ياراي جبران بازي بدشــان را نداشتند و پديده هم در ادامه بازي نيازي به گلزني نميديد تا بازي كمي آرام شــود اما اين پايان كار نبــود، دقيقه 78 نفــوذ كمنداني و پاس خوب او به خانزاده بــا حركت خوب اين بازيكن همراه شد تا چهارمين گل پديده هم به ثمر برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.