به زودي درباره شجاعی و حاجیصفی تصميم ميگيريم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

وزارت ورزش به حضور دو بازيكن ايراني مقابل نماينده رژيم اشــغالگر قدس واكنش نشــان داد. مركز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان در پی اخبار منتشــره در مورد حضور دو ورزشــكار ايرانی شاغل در يكــي از تيمهاي اروپايي مقابل تيمي از رژيم صهيونيســتی اعالم كرد: «حمايــت از مــردم مظلوم فلســطين، انتفاضه و مبارزه با صهيونيســم و حاميانش از اركان اصلي سياست راهبردي جمهوري اسالمي ايران است و در همين راســتا وزارت ورزش و جوانان با پيروى كامل از آرمان هاى امام راحل (ره) و رهنمودهاى رهبر معظم انقالب، رژيم نامشــروع صهيونيستی را به رســميت نميشناســد و آن را بهعنوان يك اصل خدشه ناپذير نظام براى ترويج روحيه مبارزه و اســالمی عليه صهيونيســت ها سرلوحه خود قرار داده است.

قهرمانان ايران اســالمي نيز در ميادين بينالمللــی ياري و همراهي قاطع خود از مردم ســتمديده فلســطين را پهلوانانه اعــالم كردهاند و اين حركت ارزشي امروز به فرهنـگ عمـومي و جـهاني تبـديـل شده است. در مورد اخير هم وزارت ورزش پس از دريافت اطالعات و گزارشهاي الزم از فدراسيون فوتبال و ساير منابع در چارچوب اصول و مباني سياست خارجي نظام و حفظ منافع ملي تصميمات مقتضي را اتخاذ خواهد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.