مهاجري: بازيكن من بي دليل خودش را زمين نميزند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

رضا مهاجــري بعد از برتري 4 بر صفر تيمش مقابل ســپاهان اين جمالت را به زبان آورد: «بازي خوبي را شاهد بوديم. انتظار چنين بردي را نداشتيم اما انتظار داشتم بازيكنانم چنين تالشي را انجام دهند. داوري هم مشكل خاصي نداشــت.» او درباره اظهارنظر كرانچار مبني بر اينكه بازيكنان حريف وقت تلف ميكردند، ميگويد: «وقتي بازيكن سپاهان با لگد به صورت قاضي ضربه ميزند و بازيكن ما روي زمين ميافتد، انتظار چــه كاري داريد؟ بازيكن ما مصدوم شــده و روي زمين افتاد و بيخود و بيجهــت خودش را روي زمين نمياندازد. هرچند كه انتظار داشــتم بازيكن سپاهان بعد از آن خطا حداقل از داور كارت زرد بگيرد.» سرمربي پديــده در مورد اينكه بازيكنان اين تيم از باشــگاه خود پول نگرفتهاند، اينطــور توضيح ميدهد: 35« درصد قــرارداد بازيكنان فعلي را پرداخت كردهايــم و هيچ بدهــي از دو فصل قبل ندارنــد، البته خواهش ميكنم مســائل مديريتي را از مديران بپرســيد چون من چيــزي در اين مورد نميدانم. سپاهان تيم خوبي بود و خوشحاليم كه توانستيم در مشهد اين برد خوب را رقم بزنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.