ايران ورزشي آنالين

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ايران ورزشی آنالين به بخش ديگرى از نيازهاى مخاطبان پاسخ میدهد. اگرچه ســايت ايران ورزشی نمیخواهد خبرمحور باشد اما در كنار روش و منش اصلیاش كه نگاه منتقدانه به رويدادهاى ورزشــی است، پوشش خبــرى اتفاقات ورزش را نيز براى مخاطبان خود بــر عهده دارد. با ايران ورزشی آنالين همراه باشــيد. ما اولين قدمها را در راهاندازى سايت خود برمیداريــم و خيلی زود در فرم و محتوا به ايدههاى تازهترى میرســيم. در قضاوت عملكرد ما ســخت گير باشــيد و هر آنچه را در جســتار كار ما نمیپســنديد به ما گوشــزد كنيد. آدرس ما را هم كه ميشناســيد:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.