انصاري فرد مهاجم پنجم المپياكوس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - روح ...ا معظمي ‪Roohollah Moazami‬

كريم انصــاري فرد روزهــاي تلخي را در المپياكوس ســپري ميكند. با گذشت دو بازي از مقدماتــي ليگ اروپا، حاال بــه اين نكته پي ميبريــم كه گزارش رســانههاي يوناني درباره جايــگاه متزلزل كريــم در تركيب المپياكوس چندان هم دور از واقعيت نبوده است.

بنسيك هاسي، سرمربي صرب المپياكوس نظري روي اســتفاده از انصاري فــرد ندارد. او حداقــل در دو بازي المپياكــوس در مقدماتي ليگ قهرمانان اروپا اين مساله را نشان داده و نام كريم را در فهرست المپياكوس قرار نداده است.

هاســي در بازي رفــت مقابــل پارتيزان بلگــراد، ترجيح داد از بــن محمد كوموري در خــط حمله المپياكوس اســتفاده كند. مهاجم سابق پانيونيوس كه حاال به مرد اول خط حمله المپياكوس تبديل شــده است. نام انصاري فرد تنها چنــد دقيقه قبل از شــروع بازي رفت از فهرست 18 نفره المپياكوس خط خورد تا اين بازيكن فرصت بازي در بلگراد را از دست بدهد.

در بازي رفت، بن محمد در تركيب اصلي قرار گرفت و حتي فرصت بازي در تركيب اصلي بــه امانوئل امينيكه نيجريه اي، پدرو كلمبيايي و حتي سبا برزيلي نرسيد. پدرو در بازي رفت و از دقيقه 80 جانشين كارسال شد و امينيكه هم براي اتالف وقت و در دقيقه 89 جاي بن محمد را در تركيــب المپياكوس گرفت. المپياكوس با گلهاي بن محمد و امينيكه موفق شد حريف را با نتيجه 3 بر يك شكست بدهد و گامي بلند براي رسيدن به مرحله بعد بردارد.

براي بازي برگشــت اما بــاز هم خبري از انصاري فرد در فهرســت المپياكوس نبود. بن محمــد در تركيب اصلي قرار گرفت و امينيكه، پدرو و ســبا هم روي نيمكت نشستند تا شايد فرصت بازي به دســت بياورنــد. باز هم خبري از انصــاري فرد نبود و ايــن مهاجم ترجيح داد به ورزشگاه نياس اسميرنيس آتن برود و بازي پانيونيــوس مقابل مكابي را از نزديك تماشــا كند. انصاريفرد با مسعود شجاعي پيش از آغاز ديدار خوش و بش كرد و به او روحيه داد. البته مهاجم ايراني با سرمربي پانيونيوس هم مالقاتي داشت.

در بازي المپياكوس مقابل پارتيزان، نتيجه دلخواه براي تيم يوناني به دست نيامد. بازي با تساوي 2 بر 2 به پايان رسيد اما المپياكوس با توجه به بــرد 3 بر يك خارج از خانه به مرحله بعد صعــود كــرد. در ورزشــگاه جيورجيوس كاريســكاكي، بن محمد 90 دقيقه در تركيب المپياكوس بازي كرد اما گلي به ثمر نرســاند. باقي رقباي انصاري فرد هم گل نزدند. امينيكه نيجريــهاي كه 30 بازي ملــي در كارنامه دارد فرصت حضور در زمين به دســت نياورد، پدرو كلمبيايی هم 90 دقيقه روي نيمكت نشست و اين بار سبا توانست براي دقايقي كوتاه به زمين برود و عرض اندام كند.

ســبا در دقيقــه 70 به جــاي فورتونيس بــه زمين رفت و حــدود 20 دقيقه در تركيب المپياكــوس بازي كرد. هر چنــد گلي به ثمر نرســاند و كار خاصي هم انجــام نداد. در طول بازي هم كارسال و فورتونيس براي المپياكوس گل زدند و سوماه و دوردويچ براي پارتيزان.

با توجه به شرايط فعلي كريم انصاري فرد انتخاب پنجم بنسيك هاسي براي بازي در خط حمله المپياكوس است. مهاجمي كه فصل قبل بازيهاي درخشاني براي پانيونيوس انجام داد و با انتقالي پر سر و صدا پيراهن المپياكوس را پوشيد، حاال جايي در برنامههاي هاسي ندارد؛ درست مطابق با نوشتههاي رستانههاي يوناني در مورد او و شرايطي كه در المپياكوس تجربه ميكند.

بــن محمد كوموري و 28 ســاله، انتخاب نخســت هاســي براي بــازي در خــط حمله المپياكوس اســت. بعد از او نوبت ميرســد به سه مهاجم كه در فهرست 18 نفره المپياكوس قرار ميگيرند امــا در تركيب اصلي نه. امانوئل امينيكه مشــهور كه سابقه بازي در فنرباغچه و تيم ملي نيجريه را در كارنامه دارد يكي از اين مهاجمان است. ديگري سبا از برزيل و آن يكي هم پدرو كلمبيايي.

انصــاري فرد بعد از اين ســه مهاجم قرار گرفته. ســه مهاجمي كه در دو بازي گذشــته المپياكــوس مقابــل پارتيزان، هــر يك براي دقايقــي در زمين حاضر شــدهاند اما انصاري فرد نه. مهاجم شماره 10 تيم ملي ايران هرگز مورد عالقه هاســي نبوده و با توجه به شرايط موجود بعيد است براي ادامه فصل فرصت بازي نصيبش شود.

چنــدي قبل يكــي از روزنامههاي يوناني خبر داد كه هاسي، انصاري فرد را نميخواهد و بر همين اساس اين مهاجم بايد از المپياكوس جدا شــود و پيراهن تيم جديــدي (ناتينگهام فارســت) را بر تن كند. اتفاقــي كه با توجه به وضعيت موجود شــايد رخ بدهد و انصاريفرد پس از تنهــا نيمفصل بازي براي المپياكوس از اين تيم جدا شود.

در فصــل منتهي به جــام جهاني، كريم انصــاري فرد بايد پيراهن تيمي را بپوشــد كه در تركيــب اصلــي قرار بگيرد. با شــرايط اين روزهــاي المپياكوس و تفكرات هاســي، بعيد اســت انصاريفرد در صــورت ادامه حضور در المپياكوس فرصت بازي به دســت بياورد و از سكونشيني رها شود. پس بهتر است او به تيمي برود كه بيشــتر بازي كند و ســرمربي اعتقاد ويژهاي به فوتبالش داشته باشد. در اين شرايط كريم ميتواند اميدوار به حضور در جام جهاني و بازي در تركيب تيم ملي ايران باشد.

در فصل منتهي به جام جهاني، كریم انصاري فرد باید پیراهن تیمي را بپوشد كه در تركیب اصلي قرار بگیرد. با شرایط این روزهاي المپیاكوس و تفکرات هاسي، بعید است انصاريفرد در صورت ادامه حضور در المپیاكوس فرصت بازي به دست بیاورد و از سکونشینيرها شود

با توجه به شرایط فعلي كریم انصاريفرد انتخاب پنجم بنسیك هاسي براي بازي در خط حمله المپیاكوس است. او اما در فصل منتهي به جام جهاني، باید پیراهن تیمي را بپوشد كه در تركیب اصلي قرار بگیرد. با شرایط این روزهاي المپیاكوس و تفکرات هاسي، بعید است انصاري فرد - در صورت ادامه حضور در المپیاكوس- فرصت بازي به دست بیاورد و از سکونشیني رها شود. پس بهتر است او به تیمي برود كه بیشتر بازي كند و سرمربي اعتقاد ویژهاي به فوتبالش داشته باشد. در این شرایط كریم ميتواند امیدوار به حضور در جام جهاني و بازي در تركیب تیم ملي ایران باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.