چرا آزمون از روبين كازان جدا نشد؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ماجــراي انتقال 20 ميليــون يورويي ســردار آزمون از روبين كازان به التزيو اين روزها به يكي از سوژههاي جذاب رسانههاي روســي تبديل شده اســت چون بن بست در اين انتقال آن هم با عدم تمايل ســتاره ايراني براي ترك روسيه در سال منتهي به جام جهاني تعجب بسياري را برانگيخت.

در تازهترين تحليل، ســايت SportRu دليل اصلي عدم تمايل سردار براي جدايي از روبين را به اتفاقات دو فصل قبل و از بين رفتن محبوبيتــش در بين قوم تاتار و تركمن حاضر در كازان ربــط داد و نوشــت: «مهاجم ايراني در مركز توجه هواداران تيم روبينكازان قرار دارد. نگرش مغرضانهاي از سوي آنها نسبت به سردار آزمون در گذشته ايجاد شد اما مهاجم ايراني سعي ميكند تا عشق خود را در پست فعلي در زمين بازي به اثبات رســاند. آزمون شايد درك كند كه در شرايط نامطلوبي كازان را به مقصد روستوف ترك كرد اما او هماكنون بازيكن تيم روبين است و شايد زمان آشتي با ستاره فوتبال آســيا فرا رسيده. به ويژه اينكه ســردار فصل جديد را در تيم روبينكازان به خوبي آغاز كرده است.»

در ادامــه ايــن تحليل آمده اســت: «ســردار آزمون همــواره در تركيب اصلي تيم ملي فوتبال ايران و همچنين باشــگاه روستوف با رهبري قربان بردي اف به ميدان ميرفت. مهاجم ايراني در هر 3 بازي فصل جديد ليــگ برتر روســيه در تركيب تيم روبينكازان حضور داشــت اما در نيمههاي اول نيمكتنشــين بود و بهعنــوان بازيكن تعويضي وارد ميدان شــد. قربان بردي اف معتقد اســت ســردار هنوز آماده بازي 90 دقيقهاي نيســت و پس از شروع نيمه دوم مهاجــم ايراني را روانه ميدان ميكند. البته آزمون از فرم ايدهآل خــود فاصله دارد اما به رغــم حضور يك نيمــهاي در ميدان از ديگر بازيكنان روبينكازان عملكرد بهتري را ارائه داده اســت. ســردار هنوز گلي را به ثمر نرسانده اما ســبقت گرفتن او از ديگر همتيميهايــش در رابطه با كيفيت بازي و تاثيرگذارياش مشهود است.»

مهمتريــن بخــش ايــن تحليــل به جنجالهاي انتقال سردار به التزيو و پاسخ منفي او با وجود پيشنهاد وسوسه كننده از اين باشــگاه ايتاليايي بر ميگردد. جايي كه نويسنده روسي مدعي است آزمون به خاطر اينكــه به خاطر جدايي قبلــي و حضور در روستوف محبوبيتش را در بين كازانيها از دست داده، اين بار قصد ندارد تا دوباره دل طرفــداران روبين را با جدايياش در همين بدو ورود بشــكند. از هميــن رو بنا دارد تا بعد از جام جهاني براي يك فصل با پيراهن روبين، آرزوهاي طرفداران كازاني را برآورده كند و سپس براي هميشه روسيه را ترك و به تيمي بزرگتر بپيوندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.