صعود عقاب كوچك به ليگ اروپا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امير عابدزاده روند پيشرفت را ادامه ميدهد و به نظر ميرسد طي ماههاي آينده بتوانــد هم در ليگ پرتغال بازي كند و هم در ليگ اروپا. عابدزاده پس از تجربــه بازي براي راهآهن در ليگ برتر و البته حضور در اردوهاي تيم المپيك، به دستههاي پايينتر ليگ پرتغال رفت تا پيراهن موريرنســه را بر تن كند. او در اين تيم درخشيد و توانست نظر نلو وينگادا و باشــگاه ماريتيمو را به خود جلب كند.

اواســط فصل 2016-2017 ليگ پرتغــال بود كه عابــدزاده به ماريتيمو رفــت و پيراهن اين تيم را پوشــيد. او ابتدا دروازهبان چهــارم اين تيم بود و فقــط در تمرينها شــركت ميكرد و جايي در فهرســت 18 نفــره اين تيم نداشــت. عابدزاده رفته رفته با تالشي كه به كار گرفت توانست دو دروازهبان ديگر ماريتيمو را پشــت سر بگذارد و بدل به دروازهبان دوم اين تيم پرتغالي شود.

عابــدزاده حاال يــك رقيب ديگر پيش روي خود ميبينــد تا به دروازه ماريتيمو برسد. چارلس برزيلي كه دو فصل قبل از واســكودوگاما به پرتغال آمــده و پيراهن شــماره يك ماريتيمو را پوشــيده. چارلوس 23 ســاله فعال مورد اطمينان دانيل راموس، سرمربي ماريتيمو قرار دارد. او گزينه نخســت راموس بــراي قرار گرفتن درون دروازه اســت اما عابدزاده هم تالش ميكند تا از فرصتي كه احتماال به دست ميآورد نهايت اســتفاده را ببرد و تواناييهاي خود را نشان بدهد.

عابــدزاده در دو بــازي اروپايــي ماريتيمو هم در فهرســت اين تيم قرار گرفتــه و ذخيره چارلس بــوده. حريف ماريتيمــو بوتف پالوديف بلغارســتان، نايــب قهرمان ليــگ بلغارســتان بود. تيمي مشــهور در اين كشور كه يكي از مهمترين و پرافتخارترين باشــگاههاي بلغارستان محســوب ميشود. ماريتيمو در بازي رفــت مقابل بوتــف پالوديف به تســاوي بدون گل رســيد. اين تيم پرتغالي اما در بازي برگشــت موفق شد در ورزشــگاه خانگــي (اســتاديو دوس باريروس ) بــا دو گل حريف بلغار خود را شكست بدهد و به مرحله بعدي ليگ اروپا صعود كند.

گلهاي ماريتيمو را رودريگو پينهو و والنته به ثمر رساندند. امير عابدزاده هم مثل بازيهاي قبــل روي نيمكت حضور داشت و توانســت به موفقيتي بزرگ با ماريتيمو برســد. موفقيتي كه او هم در آن سهيم است. هر چند بازي نكرد اما به نظر ميرســد راموس نگاه ويژهاي به او دارد و دير يا زود از او هم در تركيب ماريتيمو اســتفاده خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.