ناكامي رضاييان و آرزوي برآورده نشده اروپايي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اوســتنده بلژیــك كه در بازي رفت مرحله ســوم مقدماتي لیگ اروپا با نتیجه 4 بر 2 در خانه مارسي فرانسه شکســت خــورد در آلبرت پارك استادیوم میزبان حریف قدرتمند خود بــود. حریفي كه بازیکنــان نامداري را در تركیب خود داشت. بازیکناني نظیر پایت و پاتریس اورا كه سابقه سالها بازي در تیمهاي مطرح را در كارنامه دارند.

رامین رضاییان مثل هفته گذشته كه مقابل مارسي 90 دقیقه بازي كــرده بود و در ژوپیر لیگ نیــز در تركیب اوســتنده حضور داشت، باز هم از ابتدا برابر مارســي به میدان رفــت و بازیکن مقابل دیمیتري پایــت، كاپیتان و ســتاره تیم فرانســوي بود. رضاییان كه ميكوشــید با نفوذهــاي خود خــط دفاع مارسي را بر هم بریزد در این راه موفق نبود. او كه در بازي رفت یکي دو موقعیت گل را از دست داده بود، در این بازي هم روز درخشــاني را پشت سر نگذاشــت تا بین دو نیمه تعویض شود و جاي خود را به یاسین الغناسي بدهد.

تعویض سرمربي اوستنده هم كارســاز نبــود. چرا كه این تیم نتوانســت موقعیت آنچنانــي و خطرنــاك روي دروازه مارســي بهوجــود بیاورد و بــازي هم در نهایت با تســاوي بدون گل به پایان رسید. با این نتیجه رضاییان و اوستنده از راهیابي به لیگ اروپا بازماندند. یعني رامین به یکي از آرزوهاي دم دســتي خــود نرســید. او حاال فقط دلخوش به حضــور در لیگ بلژیك است. لیگ درجه دو فوتبال اروپا كه باید ســکوي پرتاب دفاع راســت تیم ملي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.