ترابي: برد در ثانيههاي پاياني جور ديگری میچسبد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي ترابي خوشــحال اســت. خوشــحال از ســه امتيازي كه سايپا مقابل نفــت آبادان به دســت آورد. او در مــورد بازي مقابــل نفت آبادان ميگويــد: «واقعا انصــاف نبود كه با چنين بازي خوبي كــه ارائه كرديم، برنده بازي نباشيم. ما تيم برتر ميدان بوديم و تيم مان در اين بازي سه بار گل برتــري را به ثمر رســاند. تيم ما در فاز حمله بســيار عالي عمل كرد و با ســرعت عمل خوبي كه داشتيم توانستيم موقعيتهاي زيادي را روي دروازه حريف به وجــود بياوريم. اگر كمي خوش شــانس بوديــم و توپ هايمان درون دروازه ميرفت شــايد با اختالف بيشتري بازي را ميبرديم. برد در ثانيههاي پاياني آنقدر دلچسب هســت كه فقط ميخواهم از اين برد لذت ببرم.»

براي مهدي ترابــي گل زدن در هر بازي مهم نيســت: «من در همه بازيها تالشــم را ميكنم كه خودم را در موقعيت گل قرار بدهم اما مهم اين است كه تيم ما با شايستگي اين بازي را بــرده و از ايــن بابت خيلي خوشحالم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.