پيروزی قدوس با اوسترساندس سوئد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اوسترساندس ســوئد در مقدماتي ليگ اروپا شــگفتي ســاخته و پس از حذف گاالتاســراي، اين بار هم نماينده لوكزامبورگ را از پيش رو برداشت تا به مرحله بعد صعود كند.

اوسترســاندس از ايــن بابت مورد توجه قــرار دارد كه يك بازيكني اصالتا ايرانــي در خــط حمله ايــن تيم بازي ميكند. بازيكني به نام ســامان قدوس كه مقابل گاالتاســراي يك گل به ثمر رساند و يك پاس گل براي هم تيمياش مهيــا كرد. قدوس اما مقابل فوال اســچ لوكزامبــورگ روي نيمكت نشســت و وقتي اوسترســاندس در فــاز تهاجمي ضعيف ظاهر شد از ابتداي نيمه دوم به زمين رفت و بازي درخشاني به نمايش گذاشت. اوسترساندس با حضور قدوس كه جانشــين يورك اســتروم شده بود توانست دو گل توسط سومي و پترسون به ثمر برســاند و بازي را با نتيجه 2 بر يك به سود خود تمام كند.

بــازي رفت با نتيجــه يك بر صفر به سود اوسترســاندس به پايان رسيده بــود. با توجه به نتيجه بازي برگشــت، اوسترســاندس توانســت با نتيجه 3 بر يك فوال اســچ را شكســت بدهد و به مرحله بعد ليگ اروپا صعود كند. اتفاقي بزرگ براي اين باشگاه كوچك سوئد كه به دليل در اختيار داشــتن يك بازيكن ايراني مورد توجه قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.