رفيعی با الخور در اردوی زوله هلند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

الخور كه در نخستين خريد بزرگ خود توانست سروش رفيعي را به جمع بازيكنان خود اضافه كند ديروز درحالي وارد شــهر زوله هلند شد تا اردوي پيش فصل خود را برپا كند كه ســتاره ايراني را در كنار ســاير خارجيهاي خود در اختيار داشت. اردوي آمادهسازي پيش فصل الخور در شهر زوله 19 روز ادامه خواهد داشــت. الخور در اين اردوي اروپايي چند ديدار تداركاتي نيز برگزار خواهد كرد. كاروان الخور در ســفر بــه اين اردو را 24 بازيكن از جمله سروش رفيعي، بازيكن فصل قبل پرسپوليس همراهي ميكنند تا زير نظر سرمربي فرانسوي مهياي فصل جديد ليگ ستارگان شوند. رفيعي يكي دو هفتهاي است كه به تمرينهاي الخور اضافه شده. او مدتي بيشتر از ساير بازيكنان الخور اســتراحت كرد تا حاال با انگيزه باال در اردو شركت و خود را براي حضور در فصل جديد ليگ ستارگان قطر آماده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.