استقبال گرم هواداران از شجاعی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دليل گريه كردن مســعود شــجاعي بعد از شكســت تيمش مشخص شــد. روزنامه گازتا اســپورت يونان تصاويري را از ورود بازيكنان پانيونيوس به ورزشــگاه خانگيشــان براي بازي در ليگ اروپا منتشــر كرد كه مسعود شجاعي از ســوي هواداران مورد استقبال پرشــوري قرار گرفت و هواداران به محض پياده شــدن بازيكن ايراني از اتوبــوس او را به دوش گرفتند و به داخل ورزشــگاه بردند. اين استقبال از ستاره ايراني انتظارها را از او در اين بازي باال برده بود. شــجاعي پس از اين بازي ناراحت شد و گريه كرد، چون نتوانســت پاسخ استقبال پرشــور هواداران يوناني را بدهد. بايد به اين نكته اشاره كنيم كه اشكهاي شجاعي بعد از باخت تيمش و دلداري مدير فني و سرمربي پانيونيوس به هافبك ايراني شان سوژه رسانههاي يوناني شده است.

سرمربي پانيونيوس:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.