آزمون پايبند به همكاري با بردي اف

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

به گزارش اســپورت ديلی روســيه، باشــگاه التزيو ايتاليا براي جذب سردار آزمون، مهاجم ايراني روبين كازان روســيه 18 ميليون يورو پيشــنهاد داده است اما به نظر ميرســد مهاجم 22 ساله قصد ترك روبين كازان را ندارد. مدير برنامه آزمون درباره اين موضوع ميگويد: «ممكن اســت رسانهها هر چيزي را بنويسند اما ما بايد در زندگي به واقعيتها توجه كنيم. ســردار بازيكن روبين كازان اســت و او به قراردادش با اين باشــگاه احترام ميگــذارد. او ميخواهد همكارياش را با قربان بردي اف ادامه بدهد. پس چيزي براي سردار در آنچه كه درباره التزيو گفته شد، نيست. آزمون اكنون فقط به روبين كازان و ليگ برتر روسيه فكر ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.