‪90 .11 .6‬ ؛ رمزهای كامیابی پرسپولیس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

كد پيروزی پرسپوليس در اين بازی 90.11.6 بود. شماره 90 اين تيم را منشا به تن می كند كه گل اول را زد.شماره 11 كسی نيست جز كمال كاميابی نيا كه به جای منشا وارد زمين شد و دو دقيقه بعد گل برتری تيمش را زد تا پرسپوليس در پايان هفته دوم شش امتيازی شود

پنجشــنبه ،1396/5/12 هفته دوم هفدهمين دوره ليگ برتر، ورزشــگاه يادگار امام تبريز، ساعت: ،19:30 تماشاگر: 40 هزار نفر تراكتورسازي يك گل: فرزاد حاتمي )42( پرسپوليس2 گل ها: گادوين منشــا ،)15( كمال كاميابينيا )67( داور: حسين زرگر كمك ها: بابك داوري، هادي طوسي اخطار: عليرضا بيرانوند (پرســپوليس)، علي طاهران (تراكتورسازي) بازيكن برتر: محمد انصاري (پرسپوليس)

تراكتورسازي: فرزين گروسيان ،)4( محمدرضا مهدي زاده ،)4( محمد نادري ،)3( محمد ايرانپوريان ،)5( علــي طاهــران ‪88( )4(‬ - علي نصــر آزاداني)، شــهرام گودرزي ،)4( مهدي كياني ،)6( محمد نوري ‪81( )4(‬ - ســيدفاخر تهامي)، محمد ابراهيمي )5( 82( - محمدرضا آزادي)، مهدي شــريفي ،)3( فرزاد حاتمي )7( سرمربي: يحيي گل محمدي

پرســپوليس: عليرضــا بيرانوند ،)7( شــجاع خليلزاده ،)4( محمد انصاري ،)7/5( حسين ماهيني ،)4( صادق محرمي ،)5( محســن ربيــع خواه ،)5( محسن مسلمان ‪-88( ،)5(‬ سيامك نعمتي)، فرشاد احمدزاده ،)6( وحيد اميري ‪89( )6(‬ - شايان مصلح)، مهدي طارمي ،)4( گادوين منشــا ‪65( )7(‬ - كمال كاميابينيا) سرمربي: برانكو ايوانكوويچ

ايران ورزشــي- پرســپوليس بــازي دوم را هم بــرد تا مدافع عنوان قهرماني بــه بهترين نحو ممكن كار را آغاز كرده باشــد. البته تراكتورســازي جوان و متحول شده گل محمدي حداقل در دقايقي از بازي نمايشــي فراتر از انتظار ارائــه داد و كار را براي تيم برانكو دشــوار كرد اما مســاله ثبات و برخورداري از بازيكنان باتجربهتر و بــا كيفيتتر در نهايت حكم به برتري ميهمان داد.

پرســپوليس در دقايق ابتدايي مسابقه ميزبان را تحــت تاثير بازي روانش قرار داده بود و البته با اينكه در خلق موقعيت عاجز بــود اما جوانهاي تراكتور را ترســانده بود. همين ترس با يك ارسال ساده منجر به خطاي هند مدافع جوان ميزبان شــد تا در پي اين خطا منشا با يك ضربه ايستگاهي ديدني شوك اول را در همان دقيقه 15 به تراكتور وارد كند.

بــا اين گل ترس تراكتــور ريخت و آنها كم كم به دروازه پرسپوليس نزديك شــدند. بعد از شوتهاي نه چندان جالب شــهرام گودرزي و مهدي شريفي ميزبان در اولين تالش جدي براي گلزني تا آستانه فتح دروازه بيرانوند پيش رفت اما در حالي كه بيرانوند خروج كرده بود تا موقعيت را از ابراهيمي بگيرد اين صادق محرمي بود كه با يك حضور به موقع دروازه تيمش را نجات داد.

پرسپوليس كه فهميده بود مقابل تيم جوان شده تراكتورســازي نميتواند وا دهد دوبــاره به خود آمد و دقيقه 33 با منشــا دوباره خطرســاز شد. لحظاتي بعد اما تراكتورســازي دوباره موقعيتــي خلق كرد و اين بار ســانتر ايرانپوريان با ضربه ســر حاتمي مواجه شد كه توپ از بــاالي دروازه بيرون رفت. بعــد از چند دقيقه فوتبال خوب دوباره بازي كند شــد اما اشــتباه عجيب شجاع خليل زاده در فاصله 3 دقيقه مانده تا پايان نيمه نخست محاسبات برانكو را به هم ريخت. در اين صحنه توپ دزدي تراكتوريها با ضربــه دقيق حاتمي مواجه شــد تا بيرانوند تسليم شود. البته يك دقيقه بعد از اين گل پرسپوليس كه شــوكه شده بود براي گل دوم خيز برداشت اما ضربه سر احمدزاده با بدشانسي او گل نشد.

نيمــه دوم بدون تغيير براي دو تيم شــروع شــد و ده دقيقه طول كشــيد تا پرســپوليس با يك و دوي مهاجمانش به يك موقعيت دست يابد كه حاصل ضربه نهايي اميــري فقط يك كرنر بود. بعد از اين صحنه هم پرسپوليس با ضربه كرنر و يكي دو رفت و برگشت توپ در محوطه جريمه خطرســاز شد تا نشان دهد براي گل دوم بيقراري ميكند. دقيقــه 63 باالخره طارمي پاس خوبي را براي منشــا فراهم كرد تــا مهاجم نيجريهاي شانس زدن گل دوم را پيدا كند اما اين توپ هم داخل چارچوب نرفت. بعد از اين شــوت منشــا تعويض شد و كاميابــي نيا به ميدان آمد تا اولين شــوت اين بازيكن تبديل به گل برتري ســرخها شــود. صحنه با يك اوت دستي بلند از وحيد اميري شــروع شد و انصاري روي توپ اثر گذاشت تا درشــلوغي محوطه جريمه كمال با يك استپ سينه و ضربهاي زيبا دروازه ميزبان را باز كند. 9 دقيقه بعد از اين گل تراكتورسازي در اوج غافلگيري مدافعان پرســپوليس صاحب موقعيتي ايدهآل شــد و شريفي پشت مدافعان سفيدپوش با بيرانوند تك به تك شد اما تعلل اين بازيكن، تكل انصاري و خروج بيرانوند موقعيت را از ميزبان گرفت. دقيقه 82 شــوت مسلمان از ميانــه زمين دروازه تراكتورســازي را تهديد كرد اما خطرناكتر از آن ضربه ســر حاتمي در پي كرنر كياني بــود كه در دقيقه 86 رخ داد و باز هم دروازه بيرانوند را به خاطر انداخت. بازي در لحظات پاياني ريتم تندتري پيدا كرده بود و هر دو تيم شانس گلزني داشتند. يكي از اين شانسها در پي يك كرنر براي تراكتورسازي حاصل شــد كه بيرانوند با خروج عالي به نصــر آزاداني اجازه گلزني نداد. يك دقيقه بعد هم احمدزاده با شوتي كات دار دروازه تراكتور را تهديد كرد. آخرين موقعيت هم از آن ميزبان بود كه در وقتهاي تلف شده رخ داد و بعد از سانتر ايرانپوريان و ضربه سر روبه عقب حاتمي با ضربه سر شــريفي توام شد كه بيرانوند اين توپ را هم گرفت و بازي تمام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.