کرماني مقام: شجاع بيشتر حواسش را جمع کند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مرتضــي كرماني مقــام دربــاره بازي پرســپوليس مقابل تراكتورســازي ميگويد: «به نظــرم بازي خيلي خوبــي بود. خصوصا نيمه اول. مشــخص بود كه پرســپوليس در اين بازی براي برد به ميدان آمده اســت و با اين بردي كه به دســت آورد نشان داد مثل فصل قبل آمــده كه در همين هفتههاي اول حداكثــر امتيازها را جمع كند و به ســمت قهرماني پيــش برود.» كرمانــي درباره خط حمله پرســپوليس هم ميگويــد: «به نظرم طارمي آماده نبود و خود منشــا هم هنوز آن بازيكني نيست كه در پيكان بود. درست است كه گل خوبي زد اما يك مقدار طول ميكشد تا تبديل به همان مهاجم با كيفيت فصل قبل شود. با اين حال من مطمئنم اين دو بازيكن در ادامه زوج خوبي خواهند شد.»

ايــن پيشكســوت پرســپوليس درباره اشــتباه شــجاع خليل زاده كه منجر به گل خورده تيمش شــد ميگويــد: «فكر ميكنم شــجاع بازيكن خوبي اســت و همه اشــتباه ميكنند. اشــتباه او بدموقــع و بدجايي رقم خــورد اما او بايد بيشــتر از ايــن دقت كند. شجاع از آن دست بازيكناني است كه پنالتي ميدهد يا اشــتباه ميكند اما در پرسپوليس بايد حواسش بيشتر جمع باشد و با احتياطتر بازي كند. البته او االن واقعا بازيكن آمادهاي است.»

كرمانــي درباره تعويض برانكو هم گفت: «كال تعويضهاي برانكو خوب بود. من فكرش را نمیكردم كه با آمدن كاميابي نيا ميخواهد وسط زمين را بگيرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.