جوسازی ممنوع؛ منشا شادی عجيبی نداشت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شــادي گل منشا با اعتراض گزارشگر بــازي، خبرنــگاران تبريزي و هــواداران اين تيم مواجه شــد اما مهاجم نيجريهاي پرســپوليس كاري نكرد و تنها به گوشهاي از زمين رفت و خيلي معمولي شادي كرد. او نــه با حركت دســت هــواداران ميزبان را تحريــك كرد نه بــراي آنها كري خواند امــا بعــد از اعتراضها گفــت: «من فقط خوشــحالي كردم و نميدانســتم كه آنها هواداران تراكتورســازي هستند كه مقابلم هســتند اما پس از متوجه شدن اين قضيه از آنهــا عذرخواهي كردم. مــن متوجه به وجود آمدن مشــكلي شدم و از آنها پوزش خواســتم.» از منشا پرســيدند كه آيا اين شادي گل ارتباطي با اتفاقات فرودگاه دارد يا نه كه او جواب داد: «خوشــحالي بعد از گل من هيچ ربطي به شــعارهاي هواداران تراكتور در فرودگاه نداشــت چون من اصال زبــان آنها را بلد نبودم و نمیدانســتم چه میگويند.» درباره شــادي گل منشــا در كنفرانس بعد از بازي هم از برانكو ســوال شــد اما او تاكــرد كرد شــادي بازيكنش اشكالي نداشــته. گفتني است منشا در هر بخش از زمين كه ميخواســت شادي كند مقابل هــواداران تراكتور قــرار ميگرفت. در ضمــن اين بازيكن خارجی اســت و از حساســيتهای بازی با تراكتور و هواداران اين تيم بیشك بی اطالع بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.