اشتباه شجاع و رکوردی که از دست رفت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شــجاع خليــل زاده در بــازي اول پرســپوليس مقابل فوالد ســتاره تيمش بود و به غيــر از گلزني در كار دفاعي بي اشتباه كار كرد. با اين حال همين بازيكن در ديــدار مقابل تراكتورســازي مرتكب اشتباهي شــد تا تيمش گل خورده و در نيمه اول برنده به رختكن نرود.

هر چند در نهايت پرسپوليس برنده شد تا اشتباه شجاع چندان به چشم نيايد اما همين گل خورده وضعيت خط دفاعي پرسپوليس كه در فصل قبل خيلي سخت گل ميخــورد را با چالــش مواجه كرده. خليلزاده از آن دست بازيكنان است كه در عين ســتاره بودن ميتواند اشتباهات وحشتناكي منجر شود.

دو ســه فصل قبل او با اشــتباهش مقابل علي عســگري زمينهساز شكست سپاهان مقابل پرسپوليس شد و متاسفانه بعضــا از اين اشــتباهات ويرانگــر انجام میدهد. اين اشــتباه حتما برانكو را براي بازي بــا االهلي به فكر انداخته اســت و شايد حاال بازگشــت به موقع سيدجالل بيشتر احساس ميشــود هر چند خليل زاده را هــم نــه بايــد با آن تــك بازي درخشــانش قضاوت كرد نه با اين اشتباه مرگبارش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.