خطاي هند منجر به گل اول درست بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برخي خبرنــگاران تبريزي و هواداران تراكتورســازي نســبت بــه داوري زرگر و كمكهايش در يكــی دو صحنه معترض بودند از جمله خطاي منجربه گل اول پرسپوليس.

نادر جعفري يكي از كارشناســان داوري با اشاره به دو صحنه مشــكوك در اين مسابقه ميگويد: «در صحنه اول كه منجر به خطاي هند و در نهايت گل اول پرســپوليس شــد تصاويــر تلويزيوني به خوبي اين صحنــه را نمايش ندادند و نميتــوان از طريق تصاوير تلويزيوني در مورد آن نظر داد اما با توجه به نزديكي داور به صحنه و اينكه كمك داور دوم هم بــه خوبي صحنه را ميديد بايد نظر داور را تأييد كرد و گفت نظر داور درســت است.» اين كارشــناس داوري با اشاره به موقعيت دقايق پاياني تراكتورسازي هم ميگويد: «در لحظات آخر مسابقه هم مهاجم تراكتورسازي با دروازهبان پرسپوليس در موقعيت تــك به تك قرار گرفت كه بــاز هم صحنههاي تلويزيوني تصاوير خوبي را از اين موقعيت و صحنه مشــكوك نمايش ندادند. با اين حال بايد گفت كه حسين زرگر در اين بازي خوب قضاوت كرد و اگرچه اشتباهاتي هم داشت اما اين اشتباهات در نتيجه مسابقه تأثيرگذار نبود.»

سعيد مظفري زاده ديگر كارشناس داوري هم گفت: «در حالي كه گزارشگر بازي اصرار زيادي داشت تصميمات داور را زير ســوال ببرد، تصاوير تلويزيوني نشان داد كه داور عملكرد خوبي داشته است. زرگر در دقيقه 14 بازي به درستي خطاي هند بازيكن تراكتورســازي را در بيرون از محوطه اعالم كرد، صحنهاي كه پيامد آن به گل پرسپوليس منجر شد. در دقيقه 75 حسين زرگر كه روز بي دردسري را پشت سر ميگذاشت، به درســتي به زمين افتادن مهدي شريفي در داخل محوطه جريمه را خطا تشخيص نداد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.