بيرانوند، انصاري و محرمي با همان کيفيت های سابق

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

خط دفاعي پرســپوليس يا بهتر اســت بگوييم كار دفاعي پرسپوليس در فصل گذشــته در بين تمام تيمهاي ليگ برتري ســرآمد بود و در واقع بعد از ناكامي در ليگ پانزدهم، پرســپوليس با اين خط دفاعي فوقالعاده به قهرماني رســيد. از اجزاي همان خط 4 بازيكن در تركيب پرسپوليس مقابل تراكتورسازي به ميدان رفتند كه سه نفرشان دوباره كيفيت بااليشان را نشان دادند. صادق محرمي كه بيشتر بازيكني تهاجمي است و به خاطر نفوذها و دريبلهايش سر زبانها افتاده با يك حركت فوقالعاده و جاگيري درست دروازه تيمش را در مصاف با ابراهيمي نجات داد. هميــن اتفاق در مورد انصاري هم افتاد و او تعلل خودش و همبازيانش را به شــكل جالبي جبران كرد تا شريفي موفق به ضربه زدن نشود. بيرانوند هم روز خوبي را پشت ســر گذاشت. او يك گل دريافت كرد اما دو بار دروازه تيمش را نجات داد و دو سه مهار خوب ديگر داشت تا نمره بااليي بگيرد. در اين خط دفاع به غير از شجاع كه با اشتباهش زير ذرهبين قرار گفت ماهيني روز بسيار معمولي را پشت سر گذاشت و در حمله بي اثر و در دفاع كامال معمولي بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.