يحيي هم به برانكو باخت؛ حاال فقط مانده منصوريان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســرانجام اولين شكست يحيي گل محمــدي مقابل برانكــو ايوانكوويچ رقم خورد. او تنها شــاگرد مــرد كروات بود كه به اســتاد نباخته بــود و حاال فقط منصوريان اســت كه باختي بــه برانكو ندارد.

همچنين گل گادوين منشــا، تعداد گلهاي زده پرســپوليس در بازيهاي بيرون خانه تاريخ ليــگ برتر را به عدد ۰۰3 رساند. آمار ديگر بعد از برد حاكي از اين اســت كه با اين برد، پرسپوليس هيــچ شكســتي در 11 بازي گذشــته برابر تيمهاي تبريزي (گســترش فوالد، ماشينسازي و تراكتورســازي) نداشته اســت. اما آمار ديگر مربوط به شــخص سرمربي سرخ هاســت. با اين برد برانكو بدون شكســت برابر تراكتورسازي ماند. ركورد او به 3 برد و 2 مســاوي رســيد. همچنين از بازي برگشت ليگ چهاردهم، پرسپوليس ديگر به تراكتورسازي نباخته است. از آن زمان، قرمزها صاحب 3 برد و 2 مســاوي شــدهاند. در نقطه مقابل شــرايط براي يحيي تغيير كــرد و آمار گل محمدي در تقابل با پرســپوليس به تساوي رســيد. حاال طرفين، هركدام 3 برد دارند و تنها يك دوئل شــان مساوي شــده است. با اين برد، پرسپوليس عقب افتادگــياش از تراكتورســازي را هــم جبران كرد. حاال هر كدام از دو تيم طي 19 بازي ليگ برتري 8 برد دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.