انصاريان: با آمدن منشا جنگ راه افتاده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

علــي انصاريــان با اشــاره بــه برد پرســپوليس در تبريز ميگويد: «دســت يحيــي گلمحمــدي كامال خالي اســت اما ايــن موضــوع چيــزي از ارزشهاي پرســپوليس كم نميكنــد و آنها قدرت زيادي دارند. پرســپوليس امســال خوب يارگيري كرد و از طرفــي بازيكنان موثر فصل گذشــتهاش را حفظ كرده است. با آمدن منشا هم وضعيت اين تيم بهتر شده و ديديد كه روز گذشته كاميابينيا هم گل خوبــي زد تا آرام آرام خــودش را به تيم تحميل كند و قطعــا زدن اين گل باعث ميشــود كه او با روحيه بسيار خوبي وارد بازيها شود.»

مدافع ســابق پرســپوليس ميگويد: «شــاگردان برانكــو از 2 بــازي 6 امتياز گرفتند و مطمئنا بــا ادامه اين روند قادر خواهند بود ركورد بيشترين برد در تاريخ ليگ را بزنند. معتقدم كه پرسپوليس تيم يكدستي است و آنها ميتوانند اين ركورد فوقالعاده را به نام خودشان ثبت كنند.»

انصاريان دربــاره تأثير بازيكني مثل گادوين منشا در خط حمله پرسپوليس هم ميگويد: «با اضافه شدن او به پرسپوليس در خط حمله اين تيم جنگ به راه افتاده است و اين يك اتفاق جالب و ويژه خواهد بود كه بازيكنان در عين رفاقت، بايد با هم رقابت هم داشته باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.