يك تعويض به نفع تيم، عليه احساسات

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در لحظاتي كه به نظر ميرســيد پرســپوليس بازي برده را با مســاوي عوض كرده و شــرايط خوبي در ميدان ندارد برانكــو يك تعويض جالب در تركيــب تيمش ايجاد كــرد. هر چند موقعيتهاي ابتــداي نيمه دوم از آن پرســپوليس بود اما تيــم برانكو برتري ميانه ميدان را از دســت داده بود و همانطور كه پيش بيني ميشد محسن ربيعخواه قدرت مقابله با هافبكهاي قدرتمند تراكتورسازي را نداشت. در اين لحظات برانكو از كاميابينيا به جاي منشا استفاده كرد كه ظاهرا يك تعويض دفاعي و شايد ناراحت كننده براي هواداران به نظر ميرسيد اما پروفسور ابتدا به فكر محكم كردن ميانه ميدان تيمش و ســپس گلزني بود كه البته اين اتفــاق خيلي زود رخ داد. در واقع تعويض كمال نه به خاطر گلزني او بلكه به اين جهت كه باعث شــد شرايط ميانه ميدان دوباره به سود پرسپوليس رقم بخورد تعويض مناسب و درستي بود. حاال و به صورت اتفاقي كمال در زمان مناســب در جاي درســت بود تا گل هم بزند و اين تعويض دوچندان ديده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.