نام جديد در هيات مديره

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

قرار بود روز چهارشــنبه اسامي هيات مديره جديد پرسپوليس اعالم شود اما اين اتفاق نيفتاد و شايد امروز باالخره از اسامی اين گروه رونمايی شود. ظاهرا غير از بيژن ذوالفقارنســب فرد ديگري در هيات مديره حضور خواهد يافت كه پيش از اين صحبتي از او مطــرح نبود. اين فــرد مصطفي مدبر، مديرعامل شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي اســت كه ظاهرا عضو پنجم هيات مديره خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.