اصالني:ميخواهیممیخاولرامحكمبكوبیم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن آجرلو ‪Mohsen Ajorloo‬

بسکتبالیســتهاي ایران امروز آخرین تمرینشــان را در تهران برگزار ميكنند. تمریني كه نقطه آغازش درست یك هفته پس از پایان لیگ برتر بود و امروز باالخره پس از چند ماه به پایان ميرســد. پایان تمرینات هم منتهي ميشــود به اعزام تیم ملي به رقابتهاي كاپ آسیا. رقابتهایي كه این بار با سر و شــکل متفاوت برگزار ميشود و استرالیا و نیوزیلند را براي اولین بار در خود ميبیند. پیش از آخرین تمرین تیم ملي به سراغ فرید اصالني رفتیم. بازیکن با ســابقه و البته جوان تیم مهران حاتمي كه چند روزي اســت از چین برگشته و راهي كاپ آسیا در لبنان ميشود. اصالني ميگوید تیم ایران شــرایط خیلي خوبي دارد و حاال با آمدن حدادي و ســاهاكیان براي تمام رقباي آسیایي شان خط و نشان ميكشند.

اگر موافق باشــي اول با ســفر طوالني چین و مسابقاتي كه در این كشــور برگزار گردید شروع كنیم. خسته نشدید از چین؟

(مي خندد). خسته كه نه اما خب سفر طوالني شــد. البته اين را هم نبايد فراموش كنيم كه ما اول اردوهايمان هم يك سفر يك هفتهاي به چين داشتيم و سه بازي هم برگزار كرديم.

دو سه بازي هم در سفر اخیر به چین برگــزار كردید. دیگر مثل كف دست بازیکنان چین را ميشناسید!

آنها سه تيم ملي دارند اما شايد در اين چهار پنج بازي كه با تيمهاي مختلف چين برگزار كرديم، حدود پنجاه بازيكن چيني ديديم!

قرار بود درباره مسابقات اطلس و رقابت چهار جانبه در چین توضیح بدهي!

بله خــب مســابقات اطلس جام خيلي خوبي اســت. هر ســال هم دارد بهتر ميشــود و تيمهاي بهتري ميآيند. بــه نظرم در اطلس بدشــانس بوديم كه نتوانستيم جايگاهي بهتر از سومي كسب كنيــم. در بازي نيمهنهايي با ليتواني 5۱ امتياز جلو بوديم اما بازي را باختيم!

چطور شــد كه در این شرایط بازي را واگذار كردید؟

به نظرم فكر كرديم كه بازي تمام شــده و بردهايم. در مقابل هم بازيكنان ليتواني هر چه زدند داخل ســبد رفت و بازي را بردند.

ســطح تیمهاي حاضر در چین چطور بود؟

هميــن ليتوانــي، اوكراين، قطر و حتي نماينده آمريــكا تيمهاي خوبي بودنــد. البته بــا قطر بعــد از اطلس و مسابقات چهار جانبه ديدار كرديم.

یك هفته بعد از لیگ وارد اردو شــدید و بعد از دو ســفر به چین دوباره به تهران برگشــتید. در این فاصله تیم چه شرایطي پیدا كرده؟

خدا را شكر بعد از اين دو تورنمنت شــرايط خيلي خوبي داريم. حاال هم كه حامد و اوشــين اضافه شدهاند و شرايط بهتــر هم خواهد شــد و هر دویشــان وزنههاي تاثير گذاري هستند.

چــرا بازیکنان اینقــدر نگران آمدن یا نیامــدن حدادي بودند؟ به نظرت چه زماني بازیکنان ما باید به آن ســطح از اعتماد به نفس برسند كه دیگر منتظر آمــدن یا نیامدن بازیکن دیگري نباشند؟

ببينيد آمدن حــدادي يك تاثير فني دارد كــه همه ميدانند. با اين حال بخــش مهمتر ماجرا تاثير روحي حدادي است. ما تمام نتايجمان در مسابقات اخير را هــم بدون حــدادي گرفتيم. تنها يك باخت داشــتيم و بازيهاي خيلي خوبي هم برگزار كرديم.

خب از نظر روحي هم باید آماده شــوید براي نبودن امثال اوشین و حدادي!

بله اما ماجراي كاپ آسيا متفاوت اســت. ايــن رقابتها بازيهــاي مهمي است و اســتراليا و نيوزيلند هم اولين بار اســت در اين رقابتها حضور دارند. پس اين اولين جدال ما با آنهاســت و خيلي اهميت دارد كه چه شرايطي داشته باشد. از طرف ديگر بودن حدادي روي تيمهاي حريف و اعتماد به نفسشــان هم تاثير دارد.

تیمها با چه شــرایطي به كاپ آسیا ميآیند؟

بازيها در لبنان برگزار ميشــود و هميــن لبنان هم با تمــام بازيكنانش، حتي فادي الخطيب ســي و هشت ساله به بازيها ميآيد. ما در فينال غرب آسيا هم به اين تيم باختيم و حاال ميخواهيم جبران كنيــم. اســتراليا و نيوزيلند هم به جز تعــدادي از لژيونرها هايشــان، با تيمهای خوبي به رقابتها ميآيند.

درباره چین صحبت كردیم. آنها با چه تیمي به لبنان ميآیند؟

اگــر اشــتباه نكنم بــا تيم اصلي ميآينــد. به جز ژوكــي و ژيان ليان كه در NBA بازي ميكنند، ساير بازيكنان اصليشان به كاپ آســيا ميآيند. ما در اولين ســفري كه به چين داشتيم، با دو تيم اصلي چين بازي كرديم و اينطور كه ميدانم حداقل نيمي از بازيكناني كه به كاپ آســيا ميآيند را در آن ســه ديدار ديدهايم.

یــك بحث هم كه ایــن روزها مطرح ميشود، اضافه شدن یکباره چهار بازیکن بــه اردوي تیم ملي و كنار رفتن چهار بازیکني اســت كه در تمام این مدت در اردو بودند. نظر خودت در این باره چیست!

من خودم هم يك بار اين ماجرا را به بدترين شكل تجربه كردم.

دقیقا براي همین پرسیدم. البته آن زمان جواد داوري در اردو بود و تو خط خوردي اما این بار چهار بازیکن به یکباره از بیرون وارد اردو شده و ميخواهند به كاپ آسیا اعزام شوند!

فعال كه به ما گفتهاند آن فهرستي كه منتشر شده واقعي نيست و آن چهار نفري كه گفته ميشــود از فهرست خط ميخورنــد هم با انگيــزه تمرين كردند. قبــول دارم كه حس خيلي بدي اســت زمان زيادي در اردو باشــي و آخر ســر با تيم به مســابقات نروي. بــا اين حال تصميمي اســت كه هميشــه كادر فني بايــد بگيرد و بازيكن هم موظف اســت آن را اجرا كند. اوشــين و حامد كه خب بودنشــان خيلي خوب اســت و الزم. دو جوان هم كه به خاطر بازي كردن بيشتر بــا تيم ب به ويليام جونــز رفته بودند و حاال قرار است به تيم اضافه شوند.

فکر ميكني با آمدن اســترالیا و نیوزیلند روي ســکوي كاپ آسیا ميرویم؟

ما با تمام توان و انگيزه بســيار زياد بــه اين رقابتها ميرويم و انشــاءا... به سكو هم ميرسيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.