بقیه دنبال فوتبال بودند، من به ساير ورزشها سر ميزنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

وزير ورزش و جوانان به ورزشــگاه آزادي مــيرود تا نيمي از يك روزش را به حضور در اردوي تيمهاي ملي كشتي و بسكتبال بگذراند. بازديدي كه حال و هواي خوبي را بــه اردوهاي اين تيمها ميدهد و باعث ميشود وزير ورزش هم حرفهايي بزند كه قابل توجه اســت و برخي از آنهــا را نيز پيش از اين نگفته است.

او وقتــي در جمع كشــتيگيران قرار ميگيرد، بــراي اينكه توجهش به رشــتههاي غير فوتبال را نشــان دهد، خود را بــا وزرای ورزش در دولتهای قبلــی مقايســه میكنــد و ميگويد: «بســياري از وزرا بــه دنبــال فوتبال هستند اما بيشترين حضور من در جمع اهالي رشــتههاي مختلف در هشت ماه گذشته، در كشــتي بوده است كه البته همينطور هم بايد باشد چراكه اين رشته پرافتخارين ورزش ما در المپيك است.»

ســلطانيفر تعريفهايش از كشتي را اينطــور ادامه ميدهد: «بســياري از موفقيتها و شرايط مناسب ما در ورزش به خاطر موفقيتهاي كشتي بوده است. قهرمانان بزرگي در كشــتي داشتيم كه مدالهاي بســياري در جهان و المپيك براي ما كســب كردند. به حسن يزداني نيز گفتم كه انشــاءا... به همراه ســاير كشــتيگيران تالش كند تا جزو كساني باشد كه بيش از هشــت مدال را كسب كند. در كشتي دنيا داريم قهرماناني كه ۱۱ مدال دارند. عبدا... موحد نيز شــش مدال داشــت و من تصور ميكنم با نسل جديدي كه در كشتي ايران ظهور كرده خبرهاي خوشي را در آينده شاهد باشيم. از خادم نيز كه عاشقانه كار خود را دنبال ميكند تشكر ميكنم.»

ســلطانيفر بعد از گــپ و گفت با مسووالن فدراســيون و مليپوشان اين اردو را تــرك ميكنــد. البته در اين روز او براي ســاعتي ميهمان بســكتباليها هم ميشــود. نوع ادبيات وزير ورزش در اين ديدار قدري متفاوت است چراكه او بيشتر از اهدافي كه اين رشته بايد داشته باشــد، صحبت ميكند و ميگويد، وقت آن رسيده كه بســكتبال ايران مرزهاي آســيا را به ســمت موفقيتهاي جهاني طي كند.

او خطاب به مليپوشــاني كه براي رقابتهاي كاپ آســيا آماده ميشــوند، ميگويد: «بسكتبال ايران در عرصه آسيا موفقيتهاي خوبي به دســت آورده اما ديگر وقت آن رســيده كه برنامهريزيها به ســمت موفقيت فراتر از مرزهاي قاره كهن باشد. وقت آن رسيده كه فدراسيون بســكتبال بــا برنامهريزي منســجمتر، گســتردهتر و بهتــر، شــرايط و بســتر موفقيت اين رشــته در خارج از مرزهاي آسيا را فراهم كند چرا كه بسكتبال ايران شايستگيهاي الزم را دارد.»

وزيــر ورزش و جوانــان در ادامــه صحبتهايــش ميگويد: «هــر چند كه در قارههاي ديگر تيمهاي قدر و حريفان صاحبنامي وجود دارند اما قطعا اگر هدف فقط حضور در رقابتهاي جهاني باشــد، پيشرفتي به دست نميآيد؛ بنابراين بايد فدراســيون بســكتبال براي رقابتهاي جهاني هم برنامهريزي داشته باشد.»

سلطانيفر خوشــحالياش از ديدن مليپوشــان را اينطــور ابــراز ميكند: «خوشحالم كه بازيكنان خوبي را در تيم ملــي ميبينم؛ مليپوشــاني نظير حامد حدادي كه كســوت و افتخار بيشــتري نسبت به بقيه دارند و جوانان شايستهاي كــه ميتواننــد بــراي ايــران همچنان افتخارآفرين باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.