بانوان والیبال امشب به فیلیپین میروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فهرســت بازيكنان تيم ملــي واليبال بانوان ايــران بــراي اعــزام به مســابقات قهرماني آسيا اعالم شد.

تيــم ملــي واليبال بانوان ايران از 8۱ تا 26 مرداد بايد در مســابقات قهرماني آسيا به ميزباني شــهر مانيــل كشــور فيليپين رقابت كند.

اكرم قهرماني پس از برگزاري ســه دوره اردوي داخلي و همچنين يك اردوي خارجي در ويتنــام و برگزاري چندين بازي تداركاتي، اســامی بازيكنــان منتخب بــراي حضور در مسابقات قهرماني آسيا را اعالم كرد.

زينب گيوه، مائده برهاني، مهديه خواجه كاليي، ســودابه باقرپور، فرانك بابليان، الهام فالح، نــگار كيانــي، فرزانه مراديان، مهســا صابري، مهســا كدخدا، مينا روســتا، تهمينه گرزنــي، نــدا چمالنيان و فرزانــه زارعي 4۱ مليپوشــي هســتند كه براي واليبال ايران در اين رقابتها توپ خواهند زد.

نوزدهميــن دوره مســابقات واليبال بانوان قهرماني آســيا در حالي پيگيري ميشود كه تيم ملــي واليبال ايــران در گروهD با تيمهاي تايلند، چيــن تايپــه و مالديــو همگروه است. بانوان ايران ســاعت 23 امشب تهران را بــه مقصد فيليپين ترك ميكنند. شــاگردان قهرماني در روز اول رقابتها يعني 8۱ مرداد، در مهمترين ديدارشــان به مصاف چين تايپه ميروند.

9۱ مرداد زمان بازي دوم تيم ايران برابر تايلند است و ســومين بازي بانوان 20 مرداد برابر مالديو برگزار خواهد شــد. ملیپوشــان اميدوارنــد در ايــن دوره از رقابتهــا، نتايج بهتری نسبت به قبل بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.