دود مشكالت تيراندازي در چشم مليپوشان اهداف پروازي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوشــان ايــران در حالي براي حضــور در رقابتهــاي قهرماني آســيا آماده ميشــوند كه از ســوي كادر فني تيم خوشبيني چنداني به نتايج اين تيم وجود ندارد.

پيام رجايي كه مربي تيم ملي اهداف پروازي بانوان اســت، با اشاره به وقفه دو ســاله اين تيــم در مســابقات قهرماني آســيا ميگويد: «اين مسابقات هفتمين مسابقه آســيايي كنفدراســيون آسيا و جهان اســت. ما تا كنون در سه مسابقه شركت كردهايم و ســه مسابقه بعدي را از دست دادهايم. جالب اينجاست كه در هر دوره كه شــركت كرديم تيم ما بدون مدال برنگشــت اما متاســفانه حدود دو سال است كه از مســابقات دور هستيم كه همين مســاله پيش بيني نتايج اين دوره رقابتها را سخت كرده است.»

او ادامه ميدهــد: «اردوهايمان را از 5۱ فرورديــن آغاز كرديم و به صورت متنــاوب در اردو بوديم. در بخش بانوان نيز اردوي پرفشــاري را شــروع كرديم. البته هدف اصلي ما بازيهاي آســيايي جاكارتاســت و بايــد بــراي آن آماده شويم.»

مربــي تيــم ملي اهــداف پروازي بانــوان با اين توضيح، دربــاره عملكرد شــاگردان خود در اين مســابقات اين پيــش بيني را دارد: «ما در ســالهاي گذشــته جزو ســه قدرت برتر آســيا بوديــم. همه شــركتكنندگان با تمام قدرت در اين رويداد حاضر میشــوند. مــا با مشــكالتي روبــه رو بودهايم كه البته بايد تمام تالشمان را بكنيم تا در عملكردمان اثري نداشــته باشد. به هر حال اصال نميتوانم نتيجه اين مســابقه را پيش بيني كنم و كار سختي است.»

رجايي درباره انتخاب دادگر بهعنوان رييس فدراسيون تيراندازي و پيش بيني آينده اين رشــته نيــز ميگويد: «با يك مثال به پرســش شما پاســخ ميدهم. ســازمان ترافيك جهانــي ميگويد 5٧ درصــد تصادفها به دليل ديده نشــدن است نه نديدن؛ ما آنقدر تالش ميكنيم و ميزنيم تا ديده شويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.