دلخوش به تنها تور دوچرخهسواري باقيمانده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

خسرو قمري در نشست ستاد برگزاري ســي و دوميــن دوره تور دوچرخهســواري بينالمللي نيمــه حرفهاي ايران - آذربايجان ميگويد: «تور دوچرخهسواري نيمه حرفهاي ايــران - آذربايجان يــك افتخار بزرگ براي ورزش و ديپلماســي ايران اسالمي به شمار ميرود.» رييس فدراسيون دوچرخهسواري روي ويژگيهــاي اين تور دســت ميگذارد و ميگويــد: «اين مســابقات تنهــا رقابتي است كه تعطيل نشــده و همچنان در حال برگزاري است بنابراين اين تور را ميتوان يك تورنمنت معتبر براي دوچرخه سواري ايران و يك افتخار بزرگ براي ورزش و ديپلماسي ايران دانست.»

قمري توضيحاتــش را اينطور تكميل ميكند: «برگــزاري ۱3 دوره موفق اين تور كار بزرگ و ارزشمندي است، امسال اين تور بســيار خوب و بي نقص برگزار ميشود و ما ســعي داريم با برگزاري شايسته اين رقابت ارزشمند شاهد ارتقای آن براي سال 20۱8 كه قرار اســت مســابقات به ميزباني تبريز برگزار شود، باشيم.»

قمــري ادامــه ميدهــد: «تــور دوچرخهســواري ايــران - آذربايجان از بين شش تور داخلي اعم از تور ميالد نور، رياست جمهوري، كرمان، مازنــدران ...و تنها توري است كه تعطيل نشــده و همچنان در حال برگزاري اســت. در بعضي از استانها توري با قدمت 8۱ ســاله تعطيل شده اما اينجا با دلســوزي مســووالن تور ايران - آذربايجان عالوه بر تعطيل نشدن، حتي به جايگاه قابل قبولي نيز رسيده است.»

او بــا بيــان اينكــه بنــده و مجموعه دوچرخهســواري از عوامل برگزار كننده تور ايران - آذربايجان حمايــت ميكنيم، ادامه ميدهد: «نياز اســت تمام تالشها را بكنيم تا اين تور به صورت حرفهاي برگزار شود.»

نشست ســتاد برگزاري سي و دومين دوره تور دوچرخهســواري بينالمللي نيمه حرفــهاي ايــران - آذربايجــان بــا حضور رييس، مشــاور عالــي و دبير فدراســيون دوچرخهســواري، مديركل ورزش و جوانان اســتان، معاونــان ورزشــي ادارات ورزش و جوانان استانهاي آذربايجانغربي و اردبيل و روساي كميتههاي ستاد برگزاري، برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.