الهه احمدي و باقري هم به فينال فيناليستها ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پيش از اين نام سه تيرانداز ايران براي حضور در مسابقه فينال فيناليستها اعالم شده بود و حاال ميشنويم كه فدراسيون جهاني بــا حضور تيم ميكــس ايران در تفنــگ و تپانچــه فينال فيناليســتها نيــز موافقت كرده اســت. چند روز قبل فدراسيون جهاني تيراندازي در مادههاي مختلف اســامي 8 ورزشــكار برتر كه در دورههاي مختلف ركوردشــكني كرده يا مدال داشــتهاند را مشخص و اعالم كرد كه اين ورزشــكاران ميتوانند در فينال فيناليستها شركت كنند. در همان زمان بود كه نام گلنوش ســبقتاللهي و وحيد گلخندان در تپانچه و آرمينا صادقيان در تفنگ بادي اعالم شد. بعد از اعالم اسامي به كشــورهاي مختلف بود كه فدراسيون جهاني تصميم تازهاش را رسانهاي كرد و گفت با توجه به اينكه قرار است مسابقات ميكــس هــم در المپيك توكيــو برگزار شود، اين ماده هم در فينال فيناليستها حضور دارد. با اين حساب الهه احمدي و حسين باقري در تفنگ ميكس به همراه گلنوش ســبقتاللهي و وحيد گلخندان در تپانچه ميكس در فينال فيناليســتها شــركت ميكنند؛ رقابتهايي كه آبانماه به ميزباني هند برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.