حسين كيهاني، فردا روي پيست ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي دو و ميدانــي قهرماني جهان در حالي از ديشــب آغاز شــد كه نماينــدگان ايران به خاطر صادر شــدن دير هنگام رواديد، ديرتر از بقيه شــركت كنندهها به لندن رسيدند.

تقريبــا يك روز بعــد از ورود تيم ملي به لندن، احســان حدادي و حسن تفتيان، رقابتهاي خود را آغاز كردند كه البته با توجه به زمان برگزاري مســابقه مقدماتــي مادههاي پرتاب ديســك و 00۱ متر، امكان انتشــار اين نتايج در شماره امروز نيست. اگر بچهها از مرحله مقدماتي صعود كرده باشند، امشب نيز مســابقه دارند، چراكه نيمهنهايي 00۱ متر، ســاعت 22:35 امشــب و فينال پرتاب ديسك نيز 22:56 امشب برگزار ميشود. ۱3:35 امروز مقدماتي 3 هزار متر با مانــع و 5۱:۱ بامداد يكشــنبه فينال 00۱ متر برگزار ميشــود كه در اين ماده حســين كيهاني به نمايندگي از ايران روي پيست ميرود.

كيهاني اگــر امروز از پس رقبايش بربيايد و بتوانــد جواز حضور در فينال را به دســت آورد، 40 دقيقــه بامداد چهارشــنبه (8۱ مردادمــاه) در فينال مسابقه ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.