تمرین تيم ملی هندبال از امروز در تهران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوشان هندبال كه خود را براي حضور در «جام سئول» آماده ميكنند؛ اين بــار در اصفهان دور هم جمع شــدند البته در شرايطي كه چهرههاي شــاخص اين تيم و لژيونرها حضور نداشتند.

در ايــن اردو كــه ســه روز طول كشــيد و ديــروز بــه اتمام رســيد، مجتبي حيدرپــور، امين كاظمــي، افشــين صادقــي، امين يوســفينژاد، رحيم مومنــي زاده، مهرداد صمصامي، احســان ابوئي، جالل كياني، ســجاد ندري، وحيد مسعودي، ميالد مســائلي، محمد قاســمي، مهدي بيجاري، سالمان بربــط، محمــد سياوشــي، فرهاد شــفيعي و علي رحيمي به دعوت عليرضا حبيبي، ســرمربي تيم ملي حضــور داشــتند. بعد از ســه روز تمريــن در اصفهان، مليپوشــان از امروز (4۱ مــرداد) تا 8۱ مرداد در تهــران تمريناتشــان را دنبال ميكنند.

مسابقات بينالمللي جام سئول با حضــور تيمهاي ملي كره جنوبي، ايران و تونس از 9۱ تا 25 مردادماه در سئول پايتخت كره جنوبي برگزار ميشود. اين مسابقات از برنامههاي تداركاتي تيم ملــي براي حضور در هجدهمين دوره مســابقات قهرماني بزرگساالن آسيا و انتخابي رقابتهاي جهاني آلمان اســت كــه با توجه به اينكه در تقويم فدراســيون جهاني نيســت، لژيونرهاي تيم ملي در آن حضور ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.