حذف نيما عالميان از تور ایراني پينگپنگ

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نيما عالميان با شكست برابر ميعاد لطفي از رســيدن به مرحله نيمهنهايــي تور ايراني پينگ پنگ بازماند. در جريان تور ايراني پينگ پنگ، بازيكنان در مرحلــه يك چهارم نهايي بــه رقابت پرداختند كــه در پايان اين مرحله نيما عالميان، يكي از چهرههاي شاخص تنيس روي ميز ايران از رسيدن به نيمهنهايي بازماند. نيما عالميان با شكست برابر حريف خود ميعاد لطفي از مســابقات كنار رفــت. پيش از نيما، مهران احدي هم يكي ديگر از چهرههاي اين رقابتها بود كه در مرحله يك هشــتم نهايي تور ايراني پينگ پنگ برابر افشين نوروزي شكست خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.