چهارمحال بختياري اول شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات ســه گانه قهرماني كشور نونهاالن و نوجوانان در شهر قم برگزار شد. در پايان اين مســابقات كــه در هر دو رده با حضور تعداد قابل توجهي از ورزشــكاران (۱5 ورزشــكار نوجــوان و 44 ورزشــكار نونهال) همراه بود، در رده نوجوانان مسيح عالي پور از استان چهارمحال و بختياري و در رده نونهاالن هادي آقاطاهري از اســتان اصفهان به مقام قهرماني رسيدند. در رقابت تيمي اين رويداد نيــز عنوان قهرماني رده نوجوانان به استان چهارمحال و بختياري و مقام نخست رده نونهاالن به استان اصفهان تعلق گرفت.

در بخش تيمي اين رقابتها و در رده نوجوانان، چهارمحــال و بختياري، اصفهان و آذربايجان شــرقي به ترتيب اول تا سوم شــدند. در تيمــي نونهاالن نيــز اصفهان، آذربايجان شــرقي و زنجان؛ ردههاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.