سقوط یك پلهاي برادران عالميان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برادران عالميان در ردهبندي جديد فدراســيون جهاني تنيس روي ميز يك پله سقوط كردند. فدراسيون جهاني تنيس روي ميز، ردهبندي بازيكنان را در ماه آگوســت اعالم كرد كه بر اساس آن در بخش مردان، نوشاد و نيما عالميان با يك پله ســقوط روبهرو بودند اما در بخش بانوان، ندا شهســواري همچنان در رده 284 جهان باقي ماند. در رده تيمي مردان نيز ايران در رده 25 جهان قرار دارد و در بخش بانوان در رده 50 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.