چراغهای کم نور «پاریس»

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

اصوال کشتی ایران چنان غنی است که باید در هر میدانی توسط هر کسی (یا به وسیله 80 درصد از اعزامیها) از شــانس صعود از سکوی افتخار برخوردار باشــد اما یک سال بعد از اتمام المپیک ریو رویکردهــا و تحولی که معموال در کشتی کشورها مشــاهده میشود، نزد ما حس نمیشــود و به جای فوران جوانــان امیدوار در صحنه کشتی افسوس ستارههایی را میخوریم که در گذشــته داشتیم و امروز جای خالیشان در صحنــه ایــن ورزش بیــش از پیش حس میشــود تا چراغهای «پاریــس» که از آخرین روزهــای مرداد ماه به مدت شــش روز پذیرای بهترینهای کشــتی آزاد و فرنگی جهان خواهد بود، بــرای ما کمرنگ و بــرای برخی رقبای ما پرنورتر به نظر برسد.

رقابتهای بوكس نوجوانان آسيا

کنار‌رفتن‌حســن‌رحیمی‌که‌عمل‌جراحی‌پایش‌او‌را‌برای‌مدت‌حداقل‌یک‌ماه‌حاشی ‌هنشــین‌محض‌کرده‌اســت‌و‌قطع‌امید‌کمیل‌ قاســمی‌که‌فهمید‌او‌را‌به‌مســابقات‌جهانی‌امســال‌نخواهند‌برد‌و‌به‌همین‌ســبب‌اردو‌را‌ترک‌کرد،‌تیم‌ملی‌کشتی‌آزاد‌کشورمان‌ را‌در‌وضعیتــی‌نه‌چندان‌درخشــان‌راهــی‌آوردگاه‌پاریس‌خواهد‌کــرد.‌ایران‌البته‌حســن‌یزدانی‌را‌دارد‌که‌اگر‌جهان‌کشــتی‌ در‌حال‌حاضر‌01‌ســتاره‌داشــته‌باشــد‌او‌بی‌تردید‌یکی‌از‌آنها‌اســت‌و‌بعید‌م ‌ینماید‌که‌وی‌برنده‌یکی‌از‌مدال‌های‌68‌کیلو‌نشود‌ و‌حتــی‌تازه‌وارد‌بودن‌نســبی‌او‌در‌این‌وزن‌هم‌ســدی‌بازدارنده‌برای‌او‌نیســت.‌امثال‌میثم‌نصیری،‌مصطفی‌حســی ‌نخانی‌(اگر‌ منتخب‌07‌کیلو‌باشــد)‌و‌یدا...‌محبی‌ناکام‌کننده‌کمیل‌در‌521‌کیلو‌در‌رقابت‌های‌انتخابی‌تیم‌ملی‌ناامید‌محض‌نیســتند‌و‌شــانس‌ تصاحب‌مدال‌در‌پاریس‌برایشــان‌متصور‌اســت‌ولی‌این‌شانس‌در‌مورد‌دو‌نفر‌اول‌باال‌نیســت‌و‌تجربه‌جهانی‌محبی‌هم‌اندک‌است.

بدون‌جانشینان‌همسطح در جوشش ذاتی کشتی در سطح بسیاری از نقــاط کشــورمان تردیدی وجود نــدارد اما فزونتــر از 10 ســال بعد از ظهــور اولیه رضا یزدانی در 97 کیلو و رســیدن او به چند مدال منجمله طالی جهانی هنوز کســی را در سطح و اندازههای او نساختهایم تا وقتی مصدوم است (که در بســیاری از اوقات چنین است) یا به هر دلیل دیگری در دسترس نیست دست و دلمان نلرزد و تقریبا مطمئن نباشیم که در رقابتهای جهانی بدون او خبــری از مدال در وزن ماقبل آخر برای ما نخواهد بود.

ابقای بهنام احسانپور 25 ساله در صحنه رقابتهــای 61 کیلو برای مدتی قابل توجه نیز از این حکایت میکند که حتی در اوزان سبک که ایــران از دیرباز در آن پرمهره بوده اســت، حرف رســای تازهای برای گفتن نداریم و خأل عمیقی که بعد از حســن رحیمی در 57 کیلو وجود دارد و امیدوار نبودن جامعه کشــتی به رضا اطری به رغم تمامی تالش و سزاواریهای او نشانه دیگری از فرآیندی است که وصف آن را آوردیم.

هر‌نتیجه‌ای‌متصور‌است میثم نصیری مرد پیشــتاز 65 کیلوییها 28 ســاله است و با اینکه مدال طالی قهرمانی ســال 2016 آسیا را کســب کرد اما هرگز در کشــتی ما به درســت یا غلط یک ستاره تلقی نشده و به همین منوال هر حاصل کار متفاوتی برای او در آوردگاه فرانسه قابل پیشبینی است.

با اینکه رسول خادم مرد همه کاره کشتی ایران در برآوردی البته صحیح، خبر از امیدهای فراوان خود و جامعه کشتی به جوانترهای تیم ملی داده، اما ابتدا به ســاکن کار جوانترهای تیم ملی در پاریس بســیار ســخت خواهد بود و توقعات از آنها باید به میزان توانشان باشد. سال ‌حهای‌اصلی‌و‌تکمیلی بحث تاکید بر نتایــج رقابتهای انتخابی تیم ملــی و اصل قرار گرفتــن آن در گزینش ملیپوشــان میتواند نتایج متفاوتــی را در بر داشــته باشــد و بر همین منوال همگان آرزو دارنــد که یدا... محبی ناکامکننده قاســمی در رقابتهای انتخابی تیــم ملی در میدان بزرگ پاریــس نیز دریــای توانش را عرضــه دارد و همانطور که قاســمی یک نقــره و یک برنز از میدانهای المپیــک 2012 و 2016 برگرفته اســت، محبی هــم کارش را در مســابقههای جهانی با ایســتادن بر سکوی افتخار آغاز کند. جوانی خصلتی اســت که پیمــان یاراحمدی 22 ســاله نیز در 74 کیلو مجهز به آن اســت و او کسی است که در میان ایرانیهای پرشمار متوقف شــده مقابل ســد قدرتمنــد جوردن باروفس، نزدیکترین شکســت را (با نتیجه 3 بر )2 برابر وی داشته است. مضار‌تاخیر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.