يکی از بدترينها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با اینکه مربیان تیم ملی کشتی آزاد تصمیم نهایی در مورد نفرات اعزامی به مسابقات جهانی پاریس را گرفتهاند، اعالم اســامی آنها زودتر از 15 مرداد ماه صــورت نمیپذیرد و در آن روز مشخص میشود که سبک وزنهای فیکس ما چه کسانی هســتند و به جای رضا یزدانی چه کســی در 97 کیلو برای ایران کشــتی خواهد گرفت.

اگر تــوان ذاتــی و فنــاوری خیرهکننده ایرانیها تکیهگاه و سالح اصلی ما در «پاریس» خواهد بود، به نظر میرســد کــه ابزار و ادوات اضافــی برای درخشــش قطعی در مســابقات جهانی از ما ستانده شده است.

درســت اســت که نحوه خروج قاسمی و رضا یزدانی از صف مسافران به گونهای غیرقبل کنترل بوده و بعد از دو شکســت قاسمی مقابل محبی طبعا فــرد پیروز باید راهی مســابقات جهانی شــود اما کســی نمیداند چرا در عمل جراحی الزامی بر روی پــای رحیمی این همه تاخیر شد و در صورت اعمال سیاستی بهتر در این زمینه شاید او به پاریس میرسید. سکوی‌افتخار‌یا‌«ورطه‌ناکامی» اینک در شرایطی برای مسابقات کشتی قهرمانــی جهان 2017 در پایتخت فرانســه دورخیــز می کنیــم که دلخوشــی پختهتر شــدن برخی جوانــان عضو تیــم، امیدواری به درخشــش میانســاالن و البتــه عظمت مهارتها و سختکوشی حســن یزدانی، تنها سالحهای ما به حساب میآید و کم ستارهتر و نامطمئنتر از همیشــه به سوی پاریس به حرکــت درمیآییم. این تیــم میتواند هم در آنجا با کارهای بزرگ غافلگیرکنندهاش سکویی رفیــع را به خود اختصــاص بدهد و در جدول ردهبندی تیمی ســوم و حتی دوم شــود و هم در ورطهای که برخاســته از سطح متوسط کار تعدادی از ملیپوشــان اســت، گرفتار آید و با دستهایی نیمهخالی به تهران برگردد و همین عدم اطمینــان و اینکه به درســتی نمیدانیم چه خواهد شــد، تمرد بزرگی برای کشتی ذاتا توانمند ایران و نشانگر نوعی نزول آشکار است.

رقابتهاي كشتي جوانان قهرماني جهان

رقابتهاي کشتي جوانان جهان در تامپره فنالند در حال برگزاري است و از امروز کشــتيگیران چهار وزن اول کشتي فرنگي روي تشک ميروند.

بعد از برگزاري رقابتهاي کشــتي آزاد جوانان که نمایندگان ایران با هدایت تقي اکبر نژاد عملکردي ناامید کننده از خود به جا گذاشــتند حاال از امروز فرنگيکاران روي تشــک ميروند تا شــاید بتوانند نتایج بهتري را نسبت به تیم کشتي آزاد کسب کنند.

جوانــان آزادکار ایران در این رقابتهــا در حالي به کار خود پایان دادند که در هشــت وزن یک نقره و ســه برنز براي تیم ایران ثبت شد که به لحاظ مرغوبیت مدال بدترین نتیجه ادوار گذشــته بوده و جایگاه ایــران را در رده چهارم نشــان ميدهد و به لحــاظ امتیازي هم بعد از ســال 2013 که مسابقات در صوفیه بلغارســتان برگزار شد این نتیجه دیگر تکرار نشده بود.

این تیم در چند سال گذشته با هدایت محمد طالیي نتایج بسیار خوبي را کســب کرده بود اما تغییراتي کــه در این تیم به وجود آمد و بازگشــت دوباره تقي اکبرنژاد بهعنوان ســرمربي و از همه مهمتر جدا شــدن برخي از چهرههاي شــاخص جوانان و رســیدن آنها به ترکیب بزرگســاالن و البتــه نداشــتن مســابقات تدارکاتي مناسب باعث شــد تا این تیم در این دوره یکي از ضعیفتریــن نتایج تاریخ را کسب کند.

البتــه در ردههــاي ســني نوجوانان و جوانان هرگــز نباید فریــب نتایج را خورد بلکه باید کار پشتوانهسازي به بهترین شکل ممکن انجام شود.

بــه همین دلیل نباید خیلي دنبال این بود که تیم ســوم ميشود و یا اول بلکه باید دید آیــا کارها در این دو رده ســني طبق برنامهها پیش ميرود یا نه؟ این عنوان ســومي هــم ميتواند از منظر کسب نتیجه، خیلي نتیجه بدي نباشد.

به هر حال تیم روي سکو رفته اما اگر قرار باشد بر اساس برنامههاي فدراســیون عملکرد این تیم مورد بررسي قرار بگیرد باید گفت که این تیم به معناي واقعي کلمه ضعیف کار کرده است.

یکي از برنامههاي مهم فدراســیون کشــتي داشــتن ســه تیم تا بازيهاي المپیک 2020 اســت. تا بازيهاي 2020 در واقع فدراسیون فقط دو ســال و نیم دیگر زمان دارد و در این دو ســال یکي از آن سه تیمي که رســول خادم وعــده آن را داده باید از دل همین تیم جوانان بیرون بیاید.

تیمــي که به لحــاظ تکنیکي چه در کارهــاي هجومي و چه در کارهاي دفاعي بســیار ضعیف بود و همین باعث ميشــود این ســوال مطرح شــود کــه واقعا این تیم ميتواند شــعارهاي فدراســیون را در راســتاي داشتن سه تیم همزمان در رده بزرگساالن تحقق ببخشد؟

به نظر ميرسد این نتایج باید کمي رییس فدراسیون را به فکر فرو ببرد و بیشــتر عملکرد این تیم را مورد بررسي قرار بدهد که چه اتفاقي افتاده اســت که این نتایج ثبت شده اســت؟ جواب این سوال را شاید بتوان در برنامههاي آمادهســازي این تیم جســتوجو کرد و البته کادر فني که بسیار دیرهنگام انتخاب شد.

تقي اکبر نژاد بعد از دوري حدودا چهارســاله خود 5 ماه پیش بار دیگر بهعنوان ســرمربي جوانان انتخاب شد و همین باعث شد تا نتواند برنامهریزي دقیقي داشته باشد.

در کنــار این موضوع فدراســیوني که مدعي اســت بودجه 175 میلیارد توماني دارد، نتوانســت چند مســابقه تدارکاتي مناسب را براي این تیــم در نظر بگیرد و برخي از کشــتيگیران این تیم مثل علیرضا ســرلک براي اولین بار در یک رویداد بینالمللي ظاهر شدند.

بقیه هم شــرایط مشابهي داشــتند و دومین یا ســومین مسابقه بینالمللــي آنها با مســابقات جهاني همزمان شــده بــود. فقط برخي از چهرههــاي این تیــم مثل احمد بذري یا نعیم حســن زاده به دلیل چند ســال حضور در رده نوجوانان و جوانان اندکي از تجربه بیشــتري برخوردار بودند. بنابراین نميتوان فقط کادر فني را در کسب این نتایج مقصر قلمداد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.