غذا نداریم وزنهبردار محترم!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

آغاز‌اردوي‌تیم‌ملي‌وزنه‌برداري‌با‌دغدغه‌کمبودها

اردوي تیم ملي وزنهبرداري از امروز در کمپ تیمهاي ملي آغاز ميشود. بعد از اردوي یکماهه در ورزقان حاال این تیم دوباره به تهران بر ميگردد تا برنامههاي آمادهســازي خود را در ورزشگاه آزادي آغاز کند. البته ایــن اردو کمي با اردوي قبلي تیم ملي وزنهبرداري متفاوت است. این تفاوت هم در کیفیت اردو است و هم در تعداد نفراتي که در اردو حضور دارند.

از این اردو ســعید علي حسیني به تمرینــات اضافه خواهد شــد. وزنهبردار مظلــوم اردبیلي که بعد از ســالها این فرصت را پیــدا کرده تا بتواند روي تخته برود و براي کســب مدال در مســابقات جهاني تــالش کند. بازگشــت او بعد از ســالها محرومیت یکــي از تفاوتهاي اصلي این اردو خواهد بود.

حضــور بهداد ســلیمي با شــکل و شــمایل جدیــد هــم یکــي دیگر از تفاوتهاي این اردو است. او بعد از سفر به ورزقان موهاي ســر خود را تراشید تا وقت کمتري را براي مرتب کردن موهاي خــود بگذارد. در مقابل امــا با انبوهي از محاســن در صورتش در این اردو حضور پیدا ميکند.

تفاوت اصلي امــا در این اردو به نوع کیفیت اردو بر ميگردد. وزنهبرداران یک مــاه در آذربایجان شــرقي میهمان مس سونگون بودند و اردوي تیم ملي حداقل از نظر تغذیه از کیفیت خوبي برخوردار بود.

وجود غذاي خوب و تغذیه مناســب ميتوانــد یکــي از شــاخصهاي اردوي ورزقان باشــد اما حاال این تیم به تهران بر ميگردد و هنوز اردو شــروع نشــده نگرانيها بابت وضعیــت غذاي اردو آغاز شده است.

اردوي تیم ملي در ماههاي اخیر در تهران با مشــکالت زیادي همراه بوده و پاییــن بودن کیفیت غــذا در این اردوها باعث اعتراض همه اعضاي تیمهاي ملي شد. حاال با شروع دوباره اردوها در تهران این نگراني وجود دارد که شــاید باز هم این روند ادامه داشته باشد. هفته گذشته براي اولین بار ایــن نگراني را محمدرضا براري مطرح کرد.

بــراري بــه دلیل آســیبدیدگی و پیگیــري مصدومیتش در کمپ تیمهاي ملي وزنهبرداري به ســر ميبرد اما وقتي بــراي اســتفاده از رســتوران مجموعه مراجعه ميکند بــه او ميگویند که غذا براي کارمندان فدراســیون تهیه شده و او نميتواند اســتفاده کند! دومین اتفاق عجیب اما هفته گذشته رخ داد. جایي که روز چهارشــنبه حتي برخي از کارمندان فدراســیون هم با ناراحتي رســتوران را ترك کردند.

این بــار منوي رســتوران به جاي خورش بدون گوشــت، فالفــل بود که باعث شــد حتي برخــي از کارمندان از میــل کردن غذاي رســتوران خودداري کننــد. حاال امــروز تمرینــات تیم ملي شروع میشود. طبیعتا عالوه بر کارمندان فدراسیون قهرمانان تیم ملي وزنهبرداري هم حضور خواهند داشت و حاال باید دید که امروز رستوران فدراسیون وزنهبرداري چــه منویــي را در اختیــار قهرمانــان ميگذارد؟

شــاید امروز ســاندویچ به فهرست غذاها اضافه شده باشد! باید دید ميتوان از بهداد و یا ســعید علي حسیني و حتي سایر قهرمانان تیم ملي با فالفل پذیرایي کرد یا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.