تحمل جو ورزشگاه المپيك لندن سخت بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دارنده نشان نقره پارالمپیک و جهــان در پرتــاب وزنه معتقد است ســطح رقابتهاي جهاني از پارالمپیک باالتر بود.

ســجاد محمدیان که همین چنــد روز پیــش در رقابتهاي قهرمانــي جهان به مــدال نقره دســت پیدا کرد، معتقد است که براي رسیدن به این مدال بیشتر از بازيهاي المپیــک به زحمت افتاد: «ســطح ایــن دوره از تمام رقابتهایي که شرکت کرده بودم، حتــي از پارالمپیــک باالتر بود. با 14 متر و 44 ســانتیمتر نایب قهرمان شــدم و این در حالي بود که رکــوردم در ریودوژانیرو 14 متر و 31 سانتیمتر بود.»

او بــا اشــاره بــه قهرماني ورزشکار انگلیســي در این ماده، ادامــه داد: «روزي که مســابقه داشــتم ورزشــگاه المپیک لندن پر شــده بــود و جو بــه گونهاي بود که اســترس به من وارد شد و چــون رقیب انگلیســي قبل از آن قهرمان پرتاب دیســک شده بود، یکپارچه از طرف تماشاگران تشویق ميشد. سه پرتاب اولم زیر 14 متر بود که در وقت ریکاوري با راهنمایيهاي مصطفي بهرامي مربيام شــرایطم از لحاظ روحي خیلي بهتر شــد اما افســوس که چنــد فرصــت را از دســت داده بودم.»

این ورزشــکار لرستاني در ادامــه از توجــه و حمایتهایي که از ورزش معلوالن در ســطح اســتان صورت ميگیــرد، تقدیر کرد: «چهار ورزشــکار لرســتاني در رقابتهــاي جهانــي حضــور داشتیم که حاصل آن شش مدال رنگارنگ بود. این مدالها همه به واســطه حمایتها صورت گرفت که امیدواریم این حمایتها تداوم داشته باشد تا روند رو به رشد را ادامه دهیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.