19 مرداد ؛ رقابت دختران كاراتهكا براي حضور در جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسابقات انتخابي نوجوانان، جوانان و امید دختران کاراتهکا براي حضور در رقابتهاي جهاني اسپانیا با 48 ساعت تاخیر روز پنج شنبه 19 مرداد در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار ميشود. این رقابتها با حضور برترینهاي کومیته قهرماني کشور در سمنان و به صورت دورهاي برگزار ميشود. در هر وزن حداکثر 2 نفر به مرحله بعدي انتخابيها راه پیدا ميکنند. اولین مرحله اردوي آمادگي با حضور نفرات برگزیده انتخابي 19 مرداد و قهرمانان اعزامي به رقابتهاي قهرماني آسیا آغاز ميشود.

رقابتهاي دو و ميداني معلوالن جوانان جهان در سویيس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.