معرفي نفرات برتر براي حضور در تيم ملي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با پایان مرحله ســوم ردهبندي کشوري تیر و کمان که در ارومیه برگزار شــد، کمانداران برتر کامپوند معرفي شــدند. این رقابتها که با عنوان جام احیاي دریاچه ارومیه در رشــته کامپوند برگزار شد، در کامپوند زنان، نازنین بختپور و شــادي قریشي از البرز و افسانه شفیعي از اصفهان بهعنوان نفرات برتر معرفي شــدند. در کامپوند مردان هم نیما محبوبي از مازندران، مهرداد فالحي از اصفهان و محمد شــریفي از تهران به عناوین برتر رسیدند. نفرات برتر این مسابقات براي حضور در اردوي تیم ملي دعوت ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.