برق ستارهها در فصل جديد ليگ فرانسه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اين روزها فوتبال فرانســه بيش از همه درگير خبر انتقال نيمار به پاريســنژرمن اســت، تا جايي كه شروع ليگ اين كشور را هم تحت تاثير قرار داده است. ستاره برزيلي كــه بزرگترين انتقال تاريــخ فوتبال و حتي ورزش به نامش ثبت شد، امروز قرار است در بازي مقابل اميين در ورزشگاه پارك دپرنس به هواداران معرفي شــود. البتــه نيمار تنها ستاره جديد ليگ فرانسه نيست. پاريس قبل از او موفق به جذب دني آلوز شــد. مارســي هم يك برزيلي باسابقه به نام لوئيز گوستاوو را به تركيبش اضافه كرده. فالكائو، كاواني و بالوتلي چهرههاي بينالمللي ديگري هستند كه همچنان در ليگ فرانســه حاضر خواهند بود. روي نيمكتهاي ليگ فرانسه هم چند نام آشــنا به رقابتها اضافه شــده. رانيري به نانت پيوســته و بيلســا قرار است از ليل يك تيم جذاب بســازد. ژارديم، امري، فاوره (نيس) و گارســيا (مارسي) هم اين جمع را كامل ميكنند. در اين شــرايط ليگ فرانسه كه معموال ستارههاي كمتري نسبت به ساير ليگهــاي معتبر اروپايي داشــته، در فصل جديد وارد عصر تازهاي ميشود. چهره‌جديد‌موناکو پاريســنژرمن كــه فصــل گذشــته قهرماني را به موناكو واگذار كرد با دو برزيلي جديدش تنها به پــس گرفتن قهرماني فكر ميكند. روي كاغذ نميتوان تصور كرد تيمي بتواند با شاگردان امري رقابت كند.

موناكو كه شب گذشــته ليگ فرانسه را با ميزباني از تولوز افتتاح كرد نســبت به فصل گذشــته تغييرات نسبتا زيادي داشته. ايــن تيم كه بــا صعود بــه نيمهنهايي ليگ قهرمانان زير ذرهبين رسانهها و كارشناسان قرار گرفت، تابســتان امسال تعداد زيادي از ستارگانش را به باشگاههاي متمول انگليسي فروخته است. برناردو سيلوا و بنژامين مندي بــه منچسترســيتي و تيموئــه باكايوكو به چلسي رفتند و كيليان امباپه هم مورد توجه رئــال مادريد قــرار دارد، هرچند براي بازي شب گذشته در فهرست تيمش قرار گرفت. او هفته گذشته رسما اعالم كرد كه مايل به جدايي اســت، ولي باشگاه مصمم است او را حفظ كند.

موناكــو براي پــر كردن جــاي خالي بازيكنان جدا شــده بيكار نبوده و طبق رويه باشگاه ســراغ بازيكنان آيندهدار رفته است. يــوري تيلمانس، هافبك 20 ســاله بلژيكي كه با 25 ميليون يورو از اندرلشــت خريده شده به اندازه باكايوكو جنگنده نيست، ولي تكنيك باالتري دارد. او در شكست 2 بر يك موناكو مقابل پاريســنژرمن در ســوپرجام فرانسه نمايش خوبي داشت.

يوردي امبوال، مهاجم جواني اســت كه موناكو موفق شــد از چنگ بارسا خارج كند. محصول 18 ساله الماســيا فصل گذشته با هشــت گل زده بهترين گلزن ليگ جوانان اروپا شد و انتظار ميرود زير نظر ژارديم مثل امباپه مسير شكوفايي را به سرعت طي كند. مدعیان‌در‌کمین مدعيان ليگ فرانسه را نبايد در اين دو تيم خالصه كرد و مارســي هم با خريدهاي جديدش ســومين بخت قهرماني محسوب ميشــود. تيم پرطرفدار فرانسوي در تدارك تابســتاني 6 بــازي از 7 بــازياش را برد و در مقدماتي ليگ اروپــا هم موفق به حذف اوستنده بلژيك شد تا نشان دهد كامال آماده است.

بافه گوميس، بهترين گلزن مارســي به گاالتاســراي رفته، ولي والر ژرمن از موناكو خريده شــده و با هتتريك مقابل اوستنده نشــان داد كه ميتوان روي او حساب كرد. همچنين كارلوس بــاكاي كلمبيايي ممكن اســت در روزهاي آينده بــراي تقويت خط حمله از ميالن منتقل شود.

عادل رامي و لوئيز گوســتاوو به ترتيب در خــط دفاع و ميانــي مهرههاي مطمئني هســتند و خيلي زود بــه بازيكنان كليدي تبديل شــدند. مانداندا، دروازهبان مليپوش فرانســوي هم در بازگشــت به مارسي براي هماهنگــي نياز بــه زمان زيادي نداشــت. مارسي فردا شــب در حضور تماشاگرانش با ديژون روبهرو ميشود.

ليون هــم مثل موناكو شــاهد جدايي ســتارگانش بود و با فــروش بازيكناني مثل الكازت، توليســو، گونالــون و والبوئنا 118 ميليون يورو درآمد داشته. اين تيم با جذب مارســلو دياز از رئال مادريد و برتران ترائوره از چلســي (او فصل قبــل در آژاكس بازي كــرد) خط حمله جديدي ســاخته، ولي به دليــل تغييرات زياد پيشبيني رتبه اين تيم غيرممكن اســت. ليون امشب در هفته اول ميزبان استراسبورگ تازهوارد است.

نيس فصل گذشــته با كسب رتبه سوم همه را غافلگير كرد و موفق شــده بازيكناني مثــل دانتــه و بالوتلي را حفــظ كند، ولي آينده سري، هافبك اين تيم كه مورد توجه آرســنال قرار دارد نامعلوم است. نيس كه با حذف آژاكس به پليآف ليگ قهرمانان صعود كرده، امشب ميهمان سنتاتين است.

بیلسا،‌ستاره‌لیل ليــل هــم جــزو تيمهــاي غيرقابل پيشبيني اين فصل ليگ فرانســه است. اين تيم با مالكيت جديد و انتخاب بيلسا انقالبي را شروع كرده. تابســتان امسال 13 بازيكن جديد اضافه شدند و مربي مشهور آرژانتيني حدود ده بازيكن را كنار گذاشت. بيلسا براي ســبك بازي مورد عالقهاش كــه مبتني بر پرس است، بازيكنان جواني را انتخاب كرده. او در مارســي بسيار موفق بود و بايد ديد در شمال فرانسه اين بار چه خواهد كرد. ليل در هفته اول ميزبان نانت و رانيري اســت. نانت به همراه بوردو و ســنتاتين ديگر تيمهايي هســتند كه ميتوانند در نيمه باالي جدول قرار بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.