بيل ميرود تا جا براي امباپه باز شود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مذاكــرات رئال مادريد و موناكو براي جــذب كيليان امباپه طي هفته گذشــته پيشرفت خوبي داشته و باشگاه اسپانيايي نســبت به جذب اين بازيكن خوشــبين اســت اما قبل از انتقال او گرت بيل بايد به فروش برسد چرا كه زيدان معتقد است حضــور مثلث فعلي خط حملــه با خريد امباپه سازگار نيست.

موناكو براي فروش ستاره خود 190 ميليون يورو درخواســت كــرده اما رئال مادريد مايل اســت تا اين مبلغ را كاهش داده و به جاي آن بندهاي متغير بيشتري در قــرارداد او بگنجاند كه در حدود 150 ميليــون يورو به اضافــه 30 ميليون يورو متغير اســت و هر دو باشگاه ميخواهند هرچه سريعتر به توافق دست يافته و ساير جزييات بعد از آن مورد بحث قرار بگيرد.

بــراي مثــال در صورتي كــه امباپه برنده توپ طال شود، رئال مادريد بايد 25 ميليون يورو به موناكو پرداخت كند و اين مبلغ بيش از حد براي تيم پايتخت نشين زياد و گران است.

در آخريــن جلســهاي كــه زيدان و فلورنتينــو پرز و خوزه آنخل ســانچز در لــس آنجلس داشــتند، مربي فرانســوي ايده و درخواست خود براي خريد مهاجم فرانسوي را تصديق كرده است.

بــا وجــود جدايــي موراتــا، زيدان نميخواهد چهار مهاجــم طراز اول مثل رونالدو، بنزما و بيل در تيمش داشته باشد چرا كــه قصد دارد نقش مهمي در اختيار بازيكناني چون ايسكو و آسنسيو قرار دهد. به نظر زيــدان وجود فضاي خوب در تيم براي دســتيابي به اهداف مهم و اساسي اســت. به همين خاطر هم اجازه جدايي خامس صادر شد.

به ايــن ترتيب بايد يكــي از اضالع مثلث BBC به فروش برســد و با توجه به مشكالت مصدوميت متعدد بيل، ستاره ولزي براي فروش انتخاب شده است.

با جدايي بيل، جا براي خريد مهاجم آينده دار و جــوان موناكو نيز باز و فراهم ميشود.

او شك و ترديدهايي در مورد فرصت بــازي كافي در ســانتياگو برنابئو دارد اما مشــخصا ترجيح ميدهد كــه راهي رئال مادريد شــود و حتي به توافق شفاهي با مديران مادريد هم دست يافته است.

رئال مادريــد مبلغي نزديك به 100 ميليــون يورو بــراي فروش بيــل تعيين كرده و مذاكرات خود با برخي باشگاههاي انگليسي را آغاز كرده است.

منچســتريونايتد تيمــي اســت كه بيشترين عالقه را به جذب بيل نشان داده اما چلســي هم نسبت به خريد او بي ميل نيست.

بيــل در مصاحبه اخيرش بــا ماركا اعــالم كرد كه هدف اصلــي او موفقيت و ادامه حضور در ســانتياگو برنابئو است اما بــا تغيير فضاي تيم در روزهاي گذشــته بيل كم كــم احتمال بازگشــت به ليگ جزيره را هم در نظــر ميگيرد و ميداند كه مصدوميتهاي متعدد و گاه و بي گاه او طي 4 سال حضور در رئال مادريد مانع از حضور ثابــت و مرتب او در تركيب تيم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.