هيجان دوناروما از حمايت سنسيرو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جــان لوئيجــي دونارومــا، دروازهبان جوان ميالن از تشــويق و اســتقبال هواداران تيمش پس از پيروزي پنجشــنبه شب در مرحله مقدماتــي ليگ اروپا تشــكر كرد. ميالن موفق شد در ديدار برگشت مقابل ســي اس يو كرايووا با 2 گل به پيروزي برســد تا در مجموع با برتــري 3 برصفربــه مرحله بعدي ليگ اروپا صعود كند.

پــس از شــايعات مبنــي بر جدايــي دوناروما و اختــالف او با مســووالن ميالن، هــواداران رفتار تندي با دوناروما داشتند و انتقادات بســياري از او صورت گرفت. با اين حــال دوناروما در ميــالن ماندني شــد و قــراردادش را تمديد كرد. پس از اين اتفاقــات، در اين بازي استقبال ويژهاي از دروازهبان جوان ايتاليايي به عمل آمد و او نيز بسيار خوشحال است.

او گفت: «مــن از هواداران به خاطر حمايت ويژه شــان تشــكر ميكنــم. انتظار اين اســتقبال را نداشــتم ولي از استقبالي كه از من شد خيلي خوشحالم و قول ميدهم كه هميشه تمام تالشم را براي اين پيراهن انجام دهــم. آنها ميدانند كه من هوادار ميالن هســتم. براي مــن انــگار اتفاقي نيفتاده اســت. من هميشــه ميخواســتم بهترين عملكرد را داشته باشم و حاال سعي ميكنم به هم تيمــي هايم كمك كنم. ما خيلي سخت تالش كرديم كــه در اين دو بازي گلي نخوريم و اين كلين شــيت به پاي همه هم تيمي هايم است. از آنها ممنونم.»

پرز قبل از پيوستن به آرسنال در 59 بــازي 24 گل براي الكرونيا به ثمر رسانده بود اما پس از آمدن به لندن در طــي 11 حضورش در ليگ برتر جزيــره تنها يك گل به ثمر رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.