رونالدو: 6 كالس سواد دارم و چيزي از ماليات نميدانم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريســتيانو رونالدو هفته گذشته در دادگاه مالياتي حضــور يافت و به دفاع از خود در مقابل اتهامات سنگيني پرداخت كه به وي نســبت داده شــدهاند. رونالدو متهم اســت كه بين ســالهاي 2011 تا 2014 مبلغــي نزديك بــه 14/7 ميليون يورو از حق درآمد پخش تصويري خود را از اداره ماليات اسپانيا مخفي كرده است. او حاضر نشــد با دادستاني مادريد معامله كند تا با پرداخــت جريمه، كار به دادگاه كشيده نشود. طبق گزارش ماركا، رونالدو در يك ســاعت و نيم حضورش در دادگاه به قاضي گفته است: «من هميشه مالياتم را پرداخــت كرده ام؛ چــه در انگليس و چه در اســپانيا. هميشــه ماليات داده ام. همانطور كه ميدانيــد من نميتوام هيچ چيز را مخفي كنــم. اين از نگاه من واقعا مســخره اســت. من مثل يك كتاب باز هســتم و كافي است اسم من را در گوگل ســرچ كنيد. براي مثــال ميتوانيد تمام درآمــد من را در مجله فوربس پيدا كنيد. من ســال 2014 تمام مالياتم را پرداخت كردم و چيــزي از اين موضوعات مالياتي نميدانم.»

رونالدو اضافه كرده: «شــش كالس درس خواندهام و هدف اول من در زندگي فوتبال بــود و اينكه بــه بهترين بازيكن تبديل شوم. تمام تمركز من هميشه روي فوتبال بوده و به وكاليم ايمان دارم. وقتي به من ميگويند كريستيانو، هيچ مشكلي وجود نــدارد، آن را باور ميكنم. اطمينان دارم كه كارهاي شــان را درســت انجام ميدهنــد و همه چيز را بــه آنها واگذار كرده ام.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.